Начало Взаимно признаване на стоки, законно предлагани на пазара в друга държава членка в съответствие с Регламент (ЕС) 2019/515

Взаимно признаване на стоки, законно предлагани на пазара в друга държава членка в съответствие с Регламент (ЕС) 2019/515


Сектор „Фуражи“

Регламент (ЕС) 2019/515 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2019 година, относно взаимното признаване на стоки, законно предлагани на пазара в друга държава членка, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 764/2008

Принцип на взаимно признаване

С Регламент (ЕС) 2019/515 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2019 година, относно взаимното признаване на стоки, законно предлагани на пазара в друга държава членка, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 764/2008 е необходимо да се въведат ясни процедури, които да осигуряват свободното движение на стоките, законно предлагани на пазара в друга държава членка, и да се гарантира, че свободното движение може да бъде ограничавано само когато държавите членки имат легитимни съображения от обществен интерес за това и когато ограничението е обосновано и пропорционално.

Съгласно принципът за взаимно признаване държавите членки не могат да забраняват продажбата на своя територия на стоки, законно предлагани на пазара в друга държава членка, дори когато тези стоки са били произведени в съответствие с различни технически правила, включително стоки, които не са получени чрез производствен процес. Принципът за взаимно признаване обаче не е абсолютен. Държавите членки могат да ограничат предлагането на пазара на стоки, законно предлагани на пазара в друга държава членка, да наложат забрани или ограничения върху вноса, износа или транзитното преминаване на стоки, основаващи се на съображенията за закрила на здравето и живота на хората, животните или растенията. 

С Регламент (ЕС) 2019/515 се гарантира спазването на съществуващите права и задължения, произтичащи от принципа за взаимно признаване, както от страна на икономическите оператори, така и на националните органи. Типовете стоки, обхванати от регламента включват и селскостопански продукти.

За да се ползват от принципа за взаимно признаване, стоките трябва да бъдат законно предлагани на пазара в друга държава членка. За да се считат за законно предлагани на пазара в друга държава членка, стоките трябва да съответстват на съответните правила, приложими в тази държава членка, и да се предоставят на крайни ползватели в нея.

Принципът на взаимно признаване на стоки се прилага в държавите членки от ЕС по отношение на стоки, за които няма хармонизирани правила, т.е. липсват общи изисквания за предлагането им на пазара или те са обхванати само частично от хармонизираното законодателство. За тези стоки държавите членки са въвели специфични национални технически правила/изисквания по отношение на тегло, обем, състав, размер, етикетиране, опаковане и др.

Фуражите (фуражни добавки, премикси изготвени на основата на фуражни добавки, фуражни суровини и комбинирани фуражи) са стоки, които попадат в обхвата на селскостопански продукти. При производство и търговия с фуражи се изпълняват изискванията на европейското законодателство, т.е. за тези стоки се прилагат хармонизирани правила на ниво Европейски съюз.

Единствено фуражите попадащи в обхвата на чл. 13 към Регламент (ЕО) № 767/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно пускането на пазара и употребата на фуражи, т.е. за които има твърдения са стоки, за които се изисква декларация за взаимно признаване.

При този вид фуражи научната обосновка е основният фактор, който се взема предвид при формулирането на твърдения по отношение на фуражите, а операторите във фуражния сектор, които правят такива твърдения, следва да могат да ги обосноват при поискване от компетентния орган. Дадено твърдение може да бъде обосновано научно, като се вземат предвид всички съществуващи научни данни и се прецени значимостта на доказателствата.

Декларация за взаимно признаване

Производителят на стоки, които се предоставят или предстои да се предоставят на пазара в държавата членка по местоназначение, може да изготви доброволна декларация за взаимно признаване за законно предлагане на пазара на стоки за целите на взаимното признаване, с която да удостовери пред компетентните органи на държавата членка по местоназначение, че стоките са законно предлагани на пазара в друга държава членка, както е посочено в чл. 4 към Регламент (ЕС) 2019/515.

Всеки производител, вносител или дистрибутор може да изготви декларация за взаимно признаване. Най-целесъобразно е производителят да предостави информацията в декларацията за взаимно признаване, тъй като познава най-добре стоките и разполага с доказателствата, необходими за проверка на съдържащата се в декларацията информация.

Декларацията за взаимно признаване се изготвя на един от официалните езици на Съюза. В случаите, когато този език не е езикът, изискван от държавата членка по местоназначение, икономическият оператор превежда декларацията за взаимно признаване на език, изискван от държавата членка по местоназначение.

Декларацията за взаимно признаване се попълва с вярна и точна информация, като икономическите оператори носят отговорност за предоставена от тях информация. Тя следва структурата, посочена в части I и II от приложението към Регламент (ЕС) 2019/515 и съдържа цялата информация, посочена там.

Производителят или неговият упълномощен представител, когато е упълномощен за това, може да попълни в декларацията за взаимно признаване само информацията, посочена в част I от приложението. В такъв случай информацията, посочена в част II от приложението, се попълва от вносителя или от дистрибутора.

Европейската комисия е осигурила наличието на образец на декларацията за взаимно признаване на стоки на електронната си страница на всички официални езици на Съюза.

Пряк достъп до образец на декларация за взаимно признаване:

BG_Mutual recognition declaration

EU declaration of conformity-en

На електронната страница на ЕК в платформата „Your Europe“ са записани насоки относно прилагането на Регламент (ЕС) 2019/515 и взаимното признаване на стоки.

Контактна точка в Република България, за въпроси свързани с взаимното признаване на стоки, законно предлагани на пазара в друга държава членка е Министерство на икономиката, със следния електронен адрес: infopointBG@mi.government.bg.

За въпроси свързани с фуражите компетентен орган е Българска агенция по безопасност на храните, дирекция „Контрол на фуражите и страничните животински продукти“ със следните електронни адреси: bfsa@bfsa.bg и FCABP@bfsa.bg.

Във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) 2018/1724 на Европейския парламент и на Съвета от 2 октомври 2018 година за създаване на единна цифрова платформа за предоставяне на достъп до информация, до процедури и до услуги за оказване на помощ и решаване на проблеми и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 предоставяме информация съгласно Приложение 1, т. М. Стоки.

За сектора на фуражите приложима е т. 6 от Приложение 1, т. М Стоки от Регламент (ЕС) 2018/1724 – продажби от разстояние, конкретно извършване на онлайн търговия в сектора на фуражите.

В Закона за фуражите (Обн., ДВ, бр. 55 от 7.07.2006 г.) са въведени изисквания, които операторите в сектора на фуражите търгуващи фуражи чрез средства за комуникация от разстояние (онлайн), трябва да изпълняват.

Съгласно чл. 11, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 767/2009, когато фуражът се предлага за продажба чрез средства за комуникация от разстояние данните, чието поставяне върху етикета се изисква задължително съгласно настоящия регламент, с изключение на данните, предвидени в член 15, букви б), г) и д) или член 17, параграф 1, буква г), се нанасят върху носителя на информация за продажбата от разстояние или се предоставят чрез други подходящи средства преди сключването на договора от разстояние.

Информацията предоставена на потребителите на електронната страница на оператора, извършващ търговия чрез средства за комуникация от разстояние трябва да отговаря на изискванията на националното и европейското законодателството.

Предлаганите чрез средства за комуникация от разстояние фуражи, трябва да отговарят на изискванията на Закона за фуражите, Регламент (ЕО) № 178/2002, Регламент (ЕО) № 183/2005 и Регламент (ЕО) № 767/2009, съгласно чл. 23з, ал. 3 от Закона фуражите.

Съгласно чл. 23з, ал. 2 от Закона за фуражите, търговия с фуражи от разстояние може да се извършва от оператор във фуражния сектор, чийто обект е регистриран или одобрен по чл. 9 и чл. 10 от Регламент (ЕО) № 183/2005. Операторите, които извършват търговия с фуражи от разстояние подават уведомление по образец до директора на областна дирекция по безопасност на храните. Информацията относно извършването на електронна търговия чрез средства за комуникация от разстояние се отразява в регистрите.

В чл. 14, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 767/2009 е определено, че „данните, чието посочване върху етикета е задължително, се представят в тяхната пълнота на видно място върху опаковката, контейнера, върху прикачения към тях етикет или придружаващия документ, предвиден в член 11, параграф 2, по очевиден и ясно четлив начин, така че да не могат да се изтрият, на официалния език или най-малко на един от официалните езици на държавата членка или на региона, в които фуражът се пуска на пазара“.

Съгласно чл. 3, параграф 8 от Регламент (ЕО) № 178/2002 „пускане на пазара“ означава притежаването на фуражи с цел продажба, в това число предлагането за продажба или всяка друга форма на прехвърляне, безплатно или срещу заплащане, продажбата, разпространението и други форми на прехвърляне“.

Вземайки предвид общото правно определение на понятието „пускане на пазара“ в Регламент (ЕО) № 178/2002 и целите на Регламент (ЕО) № 767/2009 по отношение изискванията за етикетиране и по-специално предоставянето на разбираема информация на купувачите, за да им се позволи да направят най-добър съобразно техните нужди избор (информиран избор), задължителните за обявяване данни за етикетирането трябва да бъдат предоставени на официалния език или поне на един от официалните езици на държавата членка или региона, където се намира продавачът и където се намира купувачът.

Прилагайки посоченото определение за „пускане на пазара“ и разпоредбата за етикетиране към търговията чрез средствата за комуникация от разстояние задължителните за обявяване данни трябва да се предоставят на езика на държавата, в която се пускат за търговия фуражите поради факта, че основата на изискванията за етикетирането са в защита на потребителите на фуражи чрез предоставянето на информация на езика, който те разбират, т.е. езикът е на мястото на пускането на пазара на държавата, което означава, че етикетът трябва да е на езикът на държавата членка, в който се пуска на пазара фуража. Предлаганите фуражи чрез средства за комуникация от разстояние предназначени за пазара в Република България трябва да са етикетирани на български език.

По отношение на хоризонталните правила се прилага чл. 11 от Регламент (ЕО) № 767/2009 и референцията към Директивата за търговия от разстояние е свързана с сключването на договор. Това по някакъв начин определя какво означава комуникация/търговия чрез средствата от разстояние. В тези случаи се прилагат националните правила на държавата членка по този въпрос. Член 11 от Регламент (ЕО) № 767/2009 пояснява какво от етикетирането трябва да бъде налично в момента на предлагането на фуража.

Щом фуражът се предлага чрез средствата за комуникация от разстояние трябва да се спазват правилата на чл. 11 от Регламент (ЕО) № 767/2009 и изискванията за етикетиране са задължителни преди сключване на договора за доставка, както и след него при самата доставка.

Регистрите на регистрираните и одобрените обекти по чл. 9 и чл. 10 от Регламент (ЕО) № 183/2005 са публични и достъпни тук.