Начало За нас Структура Главна дирекция "Верификация на официалния контрол" “Верификация и административен контрол на дейността на ОДБХ

“Верификация и административен контрол на дейността на ОДБХ


ГД „Верификация на официалния контрол“ при Централно управление на Българска агенция по безопасност на храните (ГД ВОК) е на пряко подчинение на изпълнителния директор на Агенцията и осъществява ръководството, координацията и контрола на дейността на 28-те Областни дирекции по безопасност на храните (ОДБХ).
 
В структурата на ГД ВОК са включени два отдела:
-отдел „Верификация и административен контрол на дейността на Областните дирекции по безопасност на храните“ (ВАКДОДБХ) и
-отдел „Одит на официалния контрол“ (ООК).
 
Една от основните задачи на отдел „Верификация и административен контрол на дейността на Областните дирекции по безопасност на храните“ (ВАКДОДБХ) е да планира, организира, координира и извършва проверки на ефективността на официалния контрол, упражнен от Областните дирекции по безопасност на храните. Тези проверки са:
1. планирани-цялостни проверки на дейността на ОДБХ по предварително утвърден годишен план и
2. извънпланови-най-често тематични, в едно или няколко направления, на основание заповеди на изпълнителния директор на БАБХ, по постъпили писма/жалби/сигнали от физически или юридически лица, вкл. съвместни проверки с органите на МВР, МЗм, РИОСВ и др.
 
Плановете/Програмите за извършване на проверка на ефективността на официалния контрол на ОДБХ се изготвят основно на ротационен принцип, но и съобразно броя и естеството на констатираните несъответствия по време на предходните проверки на съответната ОДБХ.
 
Експертите от отдел ВАКДОДБХ при ГД ВОК планират, организират, координират и участват в комисиите за извършване на проверка на ефективността на официалния контрол на ОДБХ, съвместно с експерти от другите специализирани звена към ЦУ на БАБХ и/или ОДБХ.
 
Експертите от отдел ВАКДОДБХ към ГД ВОК при ЦУ на БАБХ притежават необходимата образователно-квалификационна степен, широк диапазон от нормативни и практически познания в съответните направления, както и Сертификати за вътрешни одитори на системи за управление на безопасността на храните, съгласно БДС EN ISO 22000:2006, БДС ISO 19011:2004.
 
Целта е експертите-членове на всяка комисията за извършване на проверка на ефективността на официалния контрол, е да проверят дали данните в документите, изготвени с цел удостоверяване на упражнения от ОДБХ официален контрол, отговарят на фактическото състояние на проверените обекти, дали официалният контрол се упражнява от ОДБХ с необходимите честота и стриктност, дали са постигнати заложените цели и какви действия се предприемат при установяване на нарушения на действащото законодателство, дали тези действия постигат търсения ефект и има ли реализируеми начини за оптимизиране дейността на проверяваното контролно звено, прилагането на които ще обезпечат осигуряването на потребителите с безопасни, а и качествени хранителни продукти от животински и неживотински произход, при едновременно спазване на принципите за прозрачност, етика и безпристрастност, заложени в Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация.
 
и.д. главен директор: д-р Атанас Кънчев
 

Линкове към областните дирекции по безопасност на храните може да намерите тук:


Заповед № РД11-524/20.02.2020 г. за утвърждаване на „СОП за извършване на проверки на ефективността на официалния контрол осъществяван от БАБХ“ съгласно чл. 12 параграф 2, от Регламент (ЕС) № 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета

Заповед № РД 11-642/31.03.2022 г. за утвърждаване на СОП на ГД ВОК за извършване на проверки по писма, сигнали и жалби срещу неправомерни действия или бездействия на служители от ОДБХ на основание чл. 5, ал. 1, т. 2, ал. 2, т. 1 

Стандартна оперативна процедура на ГД „Верификация на официалния контрол “ за извършване на проверки по писма, сигнали и жалби срещу неправомерни действия или бездействия на служители от ОДБХ.

СОП: „Процедура за извършване на проверка на ефективността на официалния контрол осъществяван от БАБХ, съгласно чл. 12, параграф 2 от Регламент на (ЕС) 2017/625 - Обща част

Приложение № 1, част Б към СОП, версия 03 "Проверка на ефективността на официалния контрол по здравеопазване и хуманно отношение към животните, осъществяван от БАБХ

Приложение № 2, част Б към СОП, версия 03 "Проверка на ефективността на официалния контрол на фуражите, осъществяван от БАБХ

Приложение № 3, част Б към СОП, версия 03 "Проверка на ефективността на официалния контрол на храните, осъществяван от БАБХ

Приложение № 4, част Б към СОП, версия 03 "Проверка на ефективността на официалния контрол на ветеринарномедицински продукти, осъществяван от БАБХ

Приложение № 5, част Б към СОП, версия 03 "Проверка на ефективността на официалния контрол върху продуктите за растителна защита и торовете, осъществяван от БАБХ

Приложение № 6, част Б към СОП, версия 03 "Проверка на ефективността на фитосанитарния контрол на растенията, растителните продукти и други обекти, осъществяван от БАБХ