Начало За потребителя Стандарти за храни

Стандарти за храни


Българската агенция по безопасност на храните извършва оценка на съответствието на качествените характеристики на храните с международни, европейски и национални стандарти, стандарти, разработени от браншови организации и одобрени от компетентния орган.

Стандартите са разработени с консенсус на основата на обединяване на резултатите от науката, технологиите и производствения опит. Те са общопризнати правила и норми и включват подробни характеристики и изисквания към продуктите, процедури за производство, методи за изпитване и оценяване на съответствието.

Стандартите служат за подобряване и повишаване на качеството на продуктите и осигуряват стабилни характеристики на продуктите, произвеждани по тях.

С цел запазване на характерния вкус и национално специфичните характеристики на някои храни в условията на свободен пазар е предприета инициативата за актуализиране и разработване на национални и браншови стандарти.