Начало За нас Структура Дирекция „Растителна защита и контрол на качеството на пресни плодове и зеленчуци“

Дирекция „Растителна защита и контрол на качеството на пресни плодове и зеленчуци“


Дирекция „Растителна защита и контрол на качеството на пресни плодове и зеленчуци”

Mетодически ръководи и координира дейността на областните дирекции по безопасност на храните в сферата на:

-    Фитосанитарния контрол и задълженията на Република България по Международната конвенция по растителна защита;
-    Наблюдение върху икономически важни вредители по земеделските култури;
-    Контрола за съответствие на обявеното качество на пресните плодове и зеленчуци с нормативно установените изисквания за качество.

Дирекцията изготвя методически указания, инструкции, документи свързани с прилагането на фитосанитарното законодателство. Тя организира, ръководи и контролира мероприятията по ограничаване и ликвидиране на огнища от карантинни вредители по растенията и растителните продукти. Изготвя ежегодни доклади за резултатите от проведените мониторингови програми по изпълнение на контролни директиви и решения на Европейската комисия за предприемане на извънредни спешни мерки.
Дирекцията участва в Постоянния комитет по растително здраве към Европейската комисия, в работни групи по растително здраве при Съвета, както и в други международни мероприятия. Участва в изготвянето на Единния многогодишен национален контролен план на Република България за храни, фуражи, здравеопазване на животните и хуманно отношение към тях и растително здраве (ЕМНКП), предоставя данни за докладване на изпълнението му и контролира изпълнението му в частта, свързана с функциите й. Нейна задача е да извършва проверки на областните дирекции по безопасност на храните относно провеждания фитосанитарен контрол. Осъществява обмен на информация и анализ чрез системата за бързо оповестяване (EUROPHYT) за установени огнища от карантинни вредители по растенията и растителните продукти в страната, задържани такива пратки от внос или пратки с установена зараза при движението им между държавите членки.

Дирекцията организира и координира дейностите от проведените наблюдения, обследване и диагностика на вредителите по земеделските култури от експертите по растителна защита към Областните дирекции на Българската агенция по безопасност на храните. В резултат анализира тенденциите в появата, разпространението, плътността, развитието и степента на нападение от икономически важни вредители. Изготвя ежемесечна информация за здравното състояние на земеделските култури и развитието на вредителите. Изготвя периодичен бюлетин по растителна защита за информиране на земеделските стопани за поява, разпространение, плътност, развитие, степен на нападение, срокове и начини за контрол на вредителите по земеделските култури. Дирекцията ежегодно съставя списък на икономически важните вредители по земеделските култури по административно-териториални единици - области. Изготвя списък на биологичните агенти, които могат да се прилагат в страната. Прави предложения до изпълнителния директор на агенцията за обявяване на каламитет или епифитотия от икономически важни вредители за определен район, област или за територията на цялата страна.

Дирекцията ръководи, организира и координира контрола за съответствие на обявеното качество на пресните плодове и зеленчуци с нормативно установените изисквания за качеството, съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Eвропейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007

Директор:  Анна Петрова