Начало Достъп до обществена информация

Достъп до обществена информация


Всички граждани на Република България, всички чуждестранни граждани и всички юридически лица имат право на достъп до обществена информация при условията и по реда, определени в Закона за обществена информация.

Сред основните принципи при осъществяването на това право са откритост, достоверност и пълнота на информацията,  осигуряване на еднакви условия за достъп до обществена информация, осигуряване на законност при търсенето и получаването на обществена информация, защита на правото на информация, защита на личната информация и гарантиране на сигурността на обществото и държавата.

 

Закон за достъп до обществена информация (изм. и доп., бр. 50 от 1.07.2016 г., в сила от 1.07.2016 г.)

Вътрешни правила за достъп до обществена информация в Българската агенция по безопасност на храните утвърдени със Заповед № РД 11-540/08.04.2016 г. на изпълнителния директор на БАБХ

Списък на издадените актове в изпълнение на правомощията на Изпълнителния директор на БАБХ

Списък на категориите информация, публикувана в интернет за сферата на дейност на БАБХ

Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация в Българска агенция по безопасност на храните за 2020 година