Начало Продажба на дребно на ВЛП от разстояние

Продажба на дребно на ВЛП от разстояние


 

 Информация за приложимото право относно предлагането на продажба от разстояние на ветеринарни лекарствени продукти посредством услугите на информационното общество:

 

 

Съгласно чл. 104 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/6 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 11 декември 2018 година относно ветеринарните лекарствени продукти (ВЛП) лицата получили разрешение за търговия на дребно с ветеринарни лекарствени продукти в съответствие с чл. 103, параграф 1 от същия регламент, могат да извършват търговия на дребно с ВЛП от разстояние чрез средства за комуникация от разстояние  при спазване на изискванията на Директива 2000/31/ЕО  на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 година за някои правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния  пазар  (ОВ  L 178  от  17.7. 2000 г.), Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и на подзаконовите нормативни актове, издадени по прилагането им.

Търговия на дребно от разстояние с ВЛП може да се извършва само с ВЛП, за които не се изисква ветеринарна рецепта съгласно член 34 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/6.

              Търговия с ВЛП от разстояние може да се извършва при условията на чл. 104 от Регламент (ЕС)  2019/6  от лица, притежаващи разрешение за търговия на дребно, разполагащи със собствена интернет страница, на която да е публикувана информацията по чл. 104, параграф 5 от Регламент  (ЕС)  2019/6  и които са вписани в списъка на търговците на дребно с ВЛП, на които е разрешена такава дейност, поместен в този информационен модул.

Информация за общото лого на ЕС за идентифициране на интернет страниците на търговците на дребно от разстояние с ВЛП в България. Общото лого трябва да е ясно изобразено на всяка страница от уебсайта, свързан с предлагането на продажба от разстояние на ветеринарни лекарствени продукти:

Списък на търговците на дребно с ветеринарни лекарствени продукти (ВЛП) в България, на които е предоставено разрешение за продажба на ВЛП  от разстояние съгласно чл. 104, параграф 8, буква „в“ от Регламент 2019/6.

 

Линк към уебсайта на Европейската агенция по лекарствата за продажба от разстояние на ветеринарни лекарствени продукти:

 

https://www.ema.europa.eu/en/veterinary-regulatory/overview/buying-veterinary-medicines-online