Начало За нас Структура Лаборатории Акредитирани Лаборатории в системата на БАБХ Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт (НДНИВМИ) – София

Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт (НДНИВМИ) – София


Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт (НДНИВМИ) — гр.София, е създаден в началото на миналия век, за да отговори на обществената необходимост от развитие на ветеринарномедицинско обслужване, на развиващото се в страната животновъдство и потребност от център за научно разработване на практическите проблеми на ветеринарномедицинската професия у нас. 
Създаден първоначално като Санитарно-ветеринарна станция, днес той представлява модерен ветеринарномедицински институт, рещаващ проблемите на здравеопазването на животните и контрола върху качеството на продуктите от животински произход.
В своята 100-годишна история НДНИВМИ е натрупал богат опит и традиции в незаразните болести по животните, птиците, рибите и дивеча, контрола върху храните, фуражите, опазването на околната среда и хуманно отношение към животните. Приоритет в дейността на института е научноизследователската насоченост. Основните направления , в които се е развивал са били императивно налагани от действителността и интересите на обществото. Сега в началото на третото хилядолетие те се изразяват в разработването на средства и методи на диагностика, програми и за профилактика и ерадикация на съществуващи в страната заболявания. Важна задача пред института е гарантиране качеството и безвредността на хранителните продукти. За целта за въведени съвременни скринингови методи за микробиология и химична безопасност, доказване наличност на микотоксини, пестициди, тежки метали и други. разработват се методи и средства за опазване на околната среда от дейностите на животновъдството. За осъществяване на тези дейности институтът разполага със съвременна материална база, оборудване и високо квалифициран персонал. В него работят над петдесет научни работници и специалисти с висше образование - ветеринарни лекари, биолози, физици, химици и други. НДНИВМИ е национален референтен център. Към него са обособени 22 национални референтни лаборатории по здравеопазване на животните и безопасността на суровините и храните от животински произход. В структурата на НДНИВМИ е единствената в страната лаборатория за диагностика на трансмисивни спонгиформни енцефалопатии по животните (луда крава , скрейпи и др.). 

 

 Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт (НДНИВМИ)

Директор: доц. д-р Емилия Радева Иванова

Адрес: София 1330, бул. „Пенчо Славейков” 15
Тел.: 02 9523903 (централа), 02 9523903 (приемна); e-mail: ndrvmi-s@vetinst-bg.com, www.ndnivmi.bg