Начало За нас Структура Лаборатории Акредитирани Лаборатории в системата на БАБХ Национален център по здравеопазване на животните (НЦЗЖ) при НДНИВМИ - София

Национален център по здравеопазване на животните (НЦЗЖ) при НДНИВМИ - София


Национален център по здравеопазване на животните (НЦЗЖ)
при Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт (НДНИВМИ) - София
 
Сертификат за акредитация рег. № 12 ЛИ
 
Националният център по здравеопазване на животните (НЦЗЖ) е създаден през 2008 г. Съгласно организационна структура на НДНИВМИ от 01.08.2008 год. референтните лаборатории към секции ”Вирусология и вирусни болести”, „Незаразни болести”, „Паразитология и ДДД” и „Бактериология и бактериални болести” са обединени в Национален референтен център по здравеопазване на животните (НРЦЗЖ), към който са включени и лаборатории „Вирусни болести по свинете”, „Вирусни болести по преживните”, „Бактериални болести по птиците”.
 
Към настоящия момент НЦЗЖ има две секции: секция „Епизоотология и инфекциозни болести по животните“ и секция „Патология, паразитология и паразитни болести на животните, болести по водни животни и пчели“.
 
Секция „Eпизоотология и инфекциозни болести по животните" е структурирана през 2019 г. от обединяването на секция „Вирусология и вирусни болести, създадена през 60-те години на ХХ век и секция „Бактериология и бактериални болести". В секция „Eпизоотология и инфекциозни болести по животните" се изпълняват комплексни научни изследвания, лабораторно-диагностични и методично-консултативна дейност, относно етиологията, епизоотологията, диагностиката, профилактиката и контрола на актуални за страната вирусни и бактериални болести по животните.
 
Секция „Патология, паразитология и паразитни болести по животните, болести по водни животни и пчели" в структурно отношение е формирана от сливането на секция „Паразитология", секция "Незаразни болести" и секция „Аквакултури и болести по водни животни и пчели" - създадена през 1985 г. като самостоятелно звено в НДНИВМИ за решаване на проблемите на ветеринарната наука и практиката в областта на рибовъдството и пчеларството.
 
Съгласно организационната структура на НДНИВМИ от 01.11.2020 г. в НЦЗЖ са включени следните лаборатории:
 
 • НРЛ „Трансмисивни спонгиформни енцефалопатии“;
 • НРЛ „Туберкулоза“;
 • НРЛ „Ензоотична левкоза по говедата“;
 • НРЛ „Бруцелоза“;
 • НРЛ „Антракс и Бяс“;
 • НРЛ „Паразитозоонози – трихинела, ехинококус и анизакис“;
 • НРЛ „Лептоспироза“;
 • НРЛ „Животински протеини във фуражи“;
 • НРЛ „Болести по риби, двучерупчести мекотели и ракообразни“;
 • НРЛ „Болести по пчелите“;
 • Лаборатория „Бактериални болести по животните и хранителни среди“;
 • Лаборатория „Вирусни болести по животните, хламидии и рикетсии“;
 • Лаборатория „Паразитни болести по животните“;
 • Лаборатория „Токсикология“;
 • Лаборатория „Незаразни болести по животните и клинична патология“.
 
Първоначалната акредитация на лабораторията е през 2011 г., покривайки изискванията на стандарта БДС EN ISO 17025:2006.
 
В лабораторията се извършват микробиологични, биологични, физични и химични изпитвания на различни групи продукти: кръвни проби, проби от мозъци, тъканни, органни проби и изолати от домашни и диви животни;  фуражи, фуражни суровини, комбинирани и медикаментозни фуражи; млечни проби, животински изпражнения и в свойствени за средата проби от етапа на първичното производство; утайки, почви, почвени подобрители, растителна среда и биоотпадъци.
 
Информация за акредитацията на лабораторията, може да намерите и на следния линк: https://www.nab-bas.bg/registar.html, като въведете регистрационния номер на Сертификата за акредитация на лабораторията (12 ЛИ).
 
 
 
За контакти:
 
Национален център по здравеопазване на животните при НДНИВМИ-София
 
Ръководител: доц. д-р Юлиана Ташева, двм
 
Приемна: д-р Петко Петков и г-жа Соня Петрова
 
Адрес: гр. София, бул. „П. Славейков” № 15
 
тел.: 02 953 05 26
 
e-mail: nczj@bfsa.bg