Начало За нас Структура Лаборатории Акредитирани Лаборатории в системата на БАБХ Национален център по безопасност на храни (НЦБХ) към НДНИВМИ-София

Национален център по безопасност на храни (НЦБХ) към НДНИВМИ-София


Националният център по безопасност на храни (НЦБХ) е основно структурно звено в Националния диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт гр. София (НДНИВМИ). НЦБХ е резултат от преструктуриране на НДНИВМИ София с цел намиране на адекватен отговор на новите европейски изисквания към лабораторния контрол по безопасност и качество на храните, както и структуриране на референтната, научноизследователската, експертната и диагностичната дейности в областта на безопасността на храните. Към НЦБХ функционира секция „Безопасност на храни", която е формирана от обединяването на две секции „Микробиология и органолептика на храни" и „Физикохимия на храни". В НЦБХ се провеждат органолептични, физикохимични и микробиологични изпитвания на храни и суровини за тяхното производство.
 
НЦБХ притежава модерно оборудване, подходящо за развитие на научноизследователската и експертна дейност в областта на безопасността на храните и е акредитиран по БДС EN ISO/IEC 17025:2018 от Изпълнителна агенция “ Българска служба по акредитация“.
 
НЦБХ организира и провежда мониторингови програми в съответствие с решенията на Европейските компетентните органи в областта на безопасността на храните.
 
Утвърдена практика в НЦБХ е разработването и въвеждането на съвременни методи за лабораторен анализ на храните (молекулярно-биологични, имуноензимни и хроматографски).
 
Със Заповед № РД 09-315/07.05.2015 г. на Министъра на земеделието и храните към НЦБХ са определени четири Национални референтни лаборатории:
 
  • НРЛ "Салмонела, Кампилобактер, Стафилококи и Антимикробна резистентност"
  • НРЛ "Листерия, Ешерихия коли и контаминанти на двучерупчести мекотели" (считано от 07.01.2020 г.името на лабораторията е променено на НРЛ "Листерия, Ешерихия коли и вируси в храните" със Заповед № РД 09-5 на Министъра на земеделието, храните и горите)
  • НРЛ "Морски биотоксини"
  • НРЛ "Водно съдържание на птиче месо"
 
Единствено в Националните референтни лаборатории се извършва биохимично и серологично потвърждаване и типизиране на всички съмнителни за Салмонела спп., Листерия спп.и Кампилобактер спп.изолати.
 
НРЛ участват в организираните междулабораторни изпитвания за пригодност от Европейските референтни лаборатории. От своя страна НРЛ организират междулабораторни сравнителни изпитвания за официалните лаборатории от системата на БАБХ и за акредитирани лаборатории, извършващи изпитвания за целите на официалния контрол.
 
Информация за акредитацията на НЦБХ, може да намерите и на следния линк: Регистър , като въведете регистрационния номер на Сертификата за акредитация на лабораторията /155ЛИ/.
 
 
 
 
 
За контакти:
 
Национален център по безопасност на храните (НЦБХ) при НДНИВМИ – гр.София
 
Ръководител НЦБХ: гл. ас.д-р Ева Гюрова, двм
 
Адрес: 1606 гр. София, бул. „Пенчо Славейков” № 15
 
Тел: 02/ 952 37 23
 
e-mail: NRL_Listeria@bfsa.bg