Начало Сурово мляко

Сурово мляко


Списък на млекодобивни стопанства с посочени средногеометрични стойности за ОБМ и ОБСК извлечение от модул "Мляко" в ИИС ВетИС на БАБХ:

 

 

 

Заповед РД11-97 от 17.01.2017 г. на изпълнителния директор на БАБХ за въвеждане в експлоатация "Разширение на Интегрираната информационна система на БАБХ-ВетИС, с включване на функционалности по процеса за подобряване качеството на сурово краве мляко, съгласно плана за действие  и за целите на официалния контрол и самоконтрол" - "Модул мляко"

Инструкция за вземане на проби от сурово краве мляко и за регистриране на взетите проби в ИИС ВетИС

Инструкция за приемане и изследване на проби от сурово мляко

Технологична инструкция 

Заявление за предоставяне на достъп до "Модул мляко"

Декларация за поверителност

Ръководство за потребителя 

Списък на фермите за производство на сурово краве мляко с 10 до 49 млечни животни с посочен статут съгласно Регламент 853/2004

Списък на фермите за производство на сурово краве мляко с 50 и повече млечни животни с посочен статут съгласно Регламент 853/2004

Млекодобивни стопанства с 10 до 49 млечни крави, които не отговарят на структурни и хигиенни изисквания съгласно Регламент 853/2004

Списък на лицата преминали обучение за вземане на проби сурово краве мляко за целите на самоконтрола /пробовземач/, съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредба № 2 от 23.02.2017 г.

Обучявящи оранизации, провеждащи обучения за придобиване на професионална квалификация "ПРОБОВЗЕМАЧ" за вземане на проби от сурово мляко