Фуражи


Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) осъществява официален контрол за безопасността и качеството на фуражите – комбинирани фуражи, фуражни суровини, фуражни добавки, премикси и медикаментозни фуражи при тяхното производство, съхранение, транспортиране, търговия, внос, износ и употреба.

В съответствие с чл. 17 от Регламент (ЕО) № 178/2002 и съображение (6) от Регламент (ЕО) № 183/2005 операторите от фуражния сектор са отговорни за гарантиране на безопасността на произведените и разпространяваните от тях продукти, за опазване здравето на животните и за предотвратяване на рисковете за околната среда.

Официалният контрол на фуражите е планов и текущ. Текущият контрол включва последващи проверки, при съмнение и разследване (сигнали, уведомления по системата RASFF и др.). Плановият контрол се основава на база критерии за оценка на риска, които са уеднаквени за цялата държава. Контролът е лабораторен, документален и физически, по цялата фуражна верига.

В сектора на фуражите БАБХ цели:

 • Постигане висока степен на защита на здравето на хората, здравето на животните и околната среда посредством провеждане на ефективен контрол на фуражите на всички етапи от производство, преработка, съхранение, внос, транспортиране, разпространение, включително хранене на животни чрез прилагането и изпълнението на директно приложимото право на ЕС и националното законодателство по фуражите;
 • Предпазване на потребителите от измами, заблуди и незаконни практики с фуражи;
 • Извършване на редовен и ориентиран към риска контрол на процесите при операторите от фуражния сектор – на всеки етап от производство, преработка, съхранение и разпространение на фуражи, вкл. хранене на животни;
 • Извършване на контрол на фуражи, относно съдържание на нежелани и забранени субстанции, както и контрол за съответствието им с предоставената на клиентите информация;
 • Ефективен контрол върху генетично модифицирани фуражи, контрол на пускането на пазара, проследяването и етикетирането на фуражи, които съдържат или са произведени от ГМО. Целта на осъществяване на контрола е да се гарантира информиран избор на потребителите;
 • Спазване на фуражната забрана, свързана с трансмисивните спонгиформни енцефалопатии, с оглед да не се допусне риск за здравето на хора и животни;
 • Контрол на производството, отпускането, транспортирането и употребата на медикаментозни фуражи, с цел да се ограничи до възможния минимум рискът от предлагане на пазара на суровини и/или храни от животински произход за консумация от хора, които съдържат над максимално допустимите концентрации фармакологично активни лекарствени субстанции, фиксирани в приложимото законодателство.

Контролът обхваща:

 • Производство, преработка, съхранение, търговия, реклама, внос и износ на фуражи, включително и изхранването им в животновъдните стопанства;
 • Нежелани вещества и продукти във фуражите;
 • Проследимост на фуражите;
 • Система за бързо съобщаване за храни и фуражи (RASFF), в частта за фуражите;
 • Условия и ред за одобрение и регистрация на производители и търговци на храни за животните;
 • Хигиена на фуражите;
 • Изисквания за обращение на фуражните суровини;
 • Производство, пускане на пазара и употреба на фуражни добавки;
 • Изисквания за производство и търговия с комбинирани фуражи;
 • Фуражи със специално предназначение (диетични фуражи);
 • Съответствие на фуражите с декларираните показатели;
 • Етикетиране на фуражите;
 • Наличие на забранени и неразрешени фуражни добавки;
 • Граничен контрол при внос на фуражи – изпълняван от отдел „Граничен контрол” към дирекция „Контрол на храните и граничен контрол” към БАБХ;
 • Контрол на генетично модифицираните фуражи;
 • Контрол на фуражната забрана, свързана с трансмисивните спонгиформни енцефалопатии и вътревидовата фуражна забрана;
 • Медикаментозни фуражи и употребата им.

Актуална информация за тази сфера на дейност: