Начало За нас Структура Дирекция „Човешки ресурси, обучение и квалификация”

Дирекция „Човешки ресурси, обучение и квалификация”


Дирекция „Човешки ресурси, обучение и квалификация”

1.    методически ръководи и координира дейността на специализираните структури и ОДБХ, свързана с човешките ресурси;

2.    съгласува типовите длъжностни характеристики на служителите в агенцията, които се утвърждават от главния секретар;

3.    изготвя документите, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения на служителите в ЦУ на агенцията;

4.    изготвя и актуализира длъжностното разписание и поименното разписание на длъжностите на служителите в ЦУ на агенцията;

5.    дава указания на дирекциите в ЦУ на БАБХ по прилагането на Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация (ДВ, бр. 49

от 2012 г.);

6.    участва в разработването на програми за първоначално обучение на новоназначени служители на агенцията;

7.    изготвя обобщени програми, организира и координира провеждането на курсове за обучение и повишаване квалификацията на служителите на агенцията;

8.    координира обучението на служителите от агенцията, организирано от ЕК след съгласуване със заместник изпълнителните директори на БАБХ и главния директор на Главна дирекция "Верификация на официалния контрол", както и други обучения с международно участие;

9.    координира провеждането на обученията с международно участие;

10.  осъществява взаимодействие с висшите училища и други организации във връзка с провеждането на практическо обучение на студенти в агенцията;

11.  координира поддържането на база данни за проведените обучения за професионално и служебно развитие на служителите в агенцията;

12.  поддържа база данни за подадените и издадените документи за признаване на професионалната квалификация за професиите ветеринарен лекар и ветеринарен техник;

13.  обменя информация по Информационната система за вътрешния пазар (IMI) на Генерална дирекция "Вътрешен пазар и услуги" на ЕК и организира дейностите в БАБХ, свързани с признаване на професионалната квалификация на регулирани професии "ветеринарен лекар" и "ветеринарен техник" на територията на други държави членки, трети страни и Република България;

14.  разработва образци на документи, свързани с дейността й;

15.  подпомага осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, като провежда начален, периодичен и извънреден инструктаж на служителите на ЦУ на БАБХ;

Директор: Весела Дукова

 

 

 Вътрешни правила за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация за професията “ветеринарен лекар” и “ветеринарен техник” на територията на Република България, необходими за достъп или упражняване на професията на територията на друга държава членка на ЕС и трети страни”.

  Вътрешни правила за условията и реда за признаване на професионална квалификация за професията «ветеринарен лекар», придобита в други държави членки на ЕС или в трети страни, с цел достъп и упражняване на професията в Република България.