Начало За нас Структура Дирекция "Европейска координация, международно сътрудничество и проекти""(ЕКМСП)

Дирекция "Европейска координация, международно сътрудничество и проекти""(ЕКМСП)


Дирекция "Европейска координация, международно сътрудничество и проекти"

Дирекцията организира и координира дейността на БАБХ във връзка с ангажиментите, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, в областта, свързана с функциите й. Участва в разработването на проекти на нормативни актове, въвеждащи европейското законодателство, свързано с дейността на Агенцията.

Нейна задача е да осъществява взаимодействие с експерти от институциите на Европейския съюз и международни организации, както и с експерти от трети страни по въпроси, свързани с дейността на Агенцията. Участва в изготвянето на позиции, указания, становища, споразумения, стратегии, анализи, и други документи по въпроси, свързани с дейността на БАБХ.

Дирекцията координира провеждането на одити на Дирекция F “Одити и анализи в областта на здравето и храните“ в ГД САНТЕ (бивша Служба по храните и ветеринарните въпроси) към Европейската комисия, и трети страни в Република България. Взима участие в разработването и реализацията на проекти, финансирани по програми на Европейския съюз и трети страни.

Организира посещения на чуждестранни делегации и координира участието на експерти от БАБХ в мероприятия, провеждани в други страни. Подготвя необходимите документи и организира задграничните командировки на служителите на Агенцията.


 Директор: г-жа Анна Андонова