Начало За нас Структура Дирекция „Информационни системи и информационна сигурност “

Дирекция „Информационни системи и информационна сигурност “


Дирекцията участва в разработването и реализацията на информационната стратегия на агенцията, проучва информационните потребности на различните нива на управление и изготвя предложения за разработване на нови информационни системи, усъвършенстване на съществуващите и свързаната с тяхната реализация техника;

Внедрява и използва информационни системи, софтуерни продукти и техника, организира поддръжката на работоспособността на информационните системи и използваната техника, съгласува закупуването на нов хардуер.

Проучва необходимостта и съгласува внедряването на регистри, бази данни и нови съвременни технологии с цел повишаване на сигурността и ефективността на съществуващите информационни и комуникационни системи, както и въвеждането на нови софтуерни решения;

Участва в оценката по доставка на хардуер, софтуер и системни решения в съответствие с изискванията за оперативна съвместимост и информационна сигурност, организира и следи за техническата поддръжка на информационно-комуникационната инфраструктура на агенцията, системния софтуер и хардуера;

Дирекцията следи и координира реинженеринга на процесите по предоставяне на административни услуги с цел преминаване към предоставянето им и по електронен път, отговаря за поддръжката на електронни административни услуги в съответствие със Закона за електронното управление и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;

Поддържа служебните регистри на потребителите за достъп до компютърната мрежа на агенцията и на компютърната техника, организира и управлява информационната сигурност;

Методически ръководи и контролира всички структурни звена на агенцията по отношение на използването на информационните системи, компютърната и офис техника и комуникации, осъществява комплексно информационно осигуряване.

Директор: инж. Тончо Вачев

Повече информация за работата на дирекцията може да намерите – ТУК