Начало За нас Структура Лаборатории Акредитирани Лаборатории в системата на БАБХ Централна лаборатория по ветеринарно-санитарна експертиза и екология (ЦЛВСЕЕ) – София

Централна лаборатория по ветеринарно-санитарна експертиза и екология (ЦЛВСЕЕ) – София


Централната лаборатория по ветеринарно-санитарна експертиза и екология (ЦЛВСЕЕ) е със статут на специализирана структура към БАБХ съгласно чл. 41 на Постановление № 35/14.02.2011 г.

ЦЛВСЕЕ е създадена и функционира от 01.03.1990 г. към Държавно обединение “Ветеринарно дело” при Министерство на земеделието.

Лабораторията е акредитирана съгласно изискванията БДС EN ISO/IEC 17025 г. от ИА БСА за пръв път през 2004. През 2012 г. е преакредитирана със Заповед № 420/02.04.2012 г. на Изпълнителния директор на ИА БСА до 30.04.2016 г.. 

В обхвата на акредитация са включени изпитвания на суровини и продукти от животински произход и биологични течности, суровини и продукти от растителен произход, фуражи и фуражни добавки, питейни и повърхностни води, алкохолни и безалкохолни напитки, плодови сокове, нектари и концентрати.

В Лабораторията се извършват около 70 различни анализа за остатъчни количества ветеринарномедицински продукти и замърсители от околната среда и физико-химични анализи в различни видове матрици. 

- Ветеринарно-медицински продукти (ВМП) – препарати с хормонално и анаболно действие, антитироидни агенти, бета-агонисти, хлорамфеникол, нитрофурани, нитроимидазоли, антибиотици, квинолони и сулфонамиди, противопаразитни средства, антикокцидийни средства, седативи, нестероидни противовъзпалителни средства; 

- Замърсители от околната среда (ЗОС) – хлорорганични и фосфорорганични пестициди, РСВs, N-метил карбамати, тежки и токсични метали, афлагоксини, багрила и техногенни гама-емитиращи радионуклиди;

- Изпитвания на пчелен мед по органолептични и физикохимични характеристики – захароза, редуциращи захари, диастазна активност, водно съдържание, електропроводимост, свободна киселинност и хидроксиметилфурфурол (ХМФ), фалшификации с С4 захари, поленов анализ;

- Изпитвания на пчелен восък за киселинно, осапунително число и проба на Вейвурм за качествено установяване на примеси от парафин и церезин;

Със Заповед на Министъра на Земеделието и храните № РД 09-773/15.09.2011 г. в ЦЛВСЕЕ са определени шест национални референтни лаборатории /НРЛ/.
1. НРЛ за остатъци от препарати с анаболен ефект и неразрешени субстанции в биологични течности, суровини и храни от животински произход (за група А1, А2, А3, А4, А5 и А6 от Приложение І на Директива 96/23/ЕС);

2. НРЛ за остатъци от ветеринарномедицински продукти в биологични течности, суровини и храни от животински произход (за група В1, В2а, В2b, B2d, B2e иB3e от Приложение І на Директива 96/23/ЕС);

3. НРЛ за остатъци от замърсители от околната среда в суровини и храни от животински произход (за група В2с, В3а, В3b, B3с и B3d от Приложение І на Директива 96/23/ЕС);

4. НРЛ за остатъци от гама-емитиращи радионуклиди във води, напитки, фуражи, суровини и храни (група В3fот Приложение І на Директива 96/23/ЕС);

5. НРЛ за безопасност и качество на пчелен мед и пчелни продукти

От 1990 г. Лабораторията непрекъснато е обновявала наличната конвенционална и аналитична лабораторна техника и към момента разполага със съвременна апаратура за извършваните анализи в обхвата на дейност – GC, GC/MS/MS, HPLC, LC/MS/MS, AAS, ICP, Gamma-spectrometry, ELISA и други.
 

 Централната лаборатория по ветеринарно-санитарна експертиза и екология (ЦЛВСЕЕ)

 

доц. д-р Тодорка Янковска-Стефанова, двм - директор на ЦЛВСЕЕ
София 1528
Искърско шосе № 5
Тел  02 979 10 34 и 02 973 14 74
Факс 02  979 07 42
e-mail: clvce@clvce.eu