Кариери


Относно провеждане на конкурси за държавни служители при спазване на разпоредбите на Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители:

Съгласно чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители Обявленията за провеждане на конкурса се публикуват в един централен или местен ежедневник и едновременно с това в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията. Обявлението се поставя и на общодостъпното място по чл. 13, ал. 1, т. 5.

Регистърът по чл. 61, ал. 1 от Закона за администратицята е Админитстративният регистър и се намира на сайта на Министерски съвет.