Кариери


Относно провеждане на конкурси за държавни служители при спазване на разпоредбите на Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

Регистърът по чл. 61, ал. 1 от Закона за администратицята е Админитстративният регистър и се намира на сайта на Министерски съвет.