Начало Антикорупция Превенция и борба с корупцията и измамите

Превенция и борба с корупцията и измамите


Борба с нередностите и измамите

Нередност

е всяко нарушение на разпоредба на общностното право, произтичащо от действие или бездействие на стопански субект, което има или би имало като последица нанасянето на вреда на общия бюджет на Европейския съюз, като отчете неоправдан разход в общия бюджет.

Подозрениe за измамa

е нередност, даваща основание за образуване на административно или съдебно производство на национално ниво, с цел да се определи съществуването на определено умишлено поведение, по-специално измама, така както е посочено в член 1, параграф 1, буква а) от Конвенцията относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности, на основание на член К.3 от Договора за Европейския съюз.
Конвенция относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности:

Конвенция относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности:

Член 1. Общи разпоредби

1. За целите на настоящата конвенция измама, засягаща финансовите интереси на Европейските общности, се състои в:

(а) по отношение на разход всяко умишлено действие или опущение, свързани с:
Използването или представянето на фалшиви, неточни или непълни заявления или документи, които водят до злоупотреба или незаконно задържане на финансови средства от общия бюджет на Европейските общности, или бюджети, управлявани от или от името на Европейските общности;
Неразкриване на информация за нарушаване на специфично задължение, довело до същото;
Неправилно използване на такива средства за цели различни от тези, за които са били предоставени.

Интернет страница на Съвет за координация в борбата с правонарушенията засягащи финансовите интереси на Европейските общности - АФКОС на адрес:
http://afcos.mvr.bg

Сигнали за корупция

Подайте сигнал
тук

Подайте сигнал за корупция на телефон 02/915-98-24

 Национален съвет по антикорупционни политики

Подайте сигнал тук  


Сигнали за нередности и измами по фондовете, съфинансирани от ЕС

Подайте сигнал
тук

Регистър на постъпилите сигнали за корупция в БАБХ