Начало За потребителя Домашни любимци Пътуване с домашни любимци Движение на домашни любимци с нетърговска цел от държави членки на Европейския съюз

Движение на домашни любимци с нетърговска цел от държави членки на Европейския съюз


ДВИЖЕНИЕ С НЕТЪРГОВСКА ЦЕЛ НА ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ СЕ ИЗВЪРШВА СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТИ /ЕС/ 576/2013 и 577/2013

Движение на домашни любимци от видовете, посочени в Приложение I, част А на Регл. 576/2013 /кучета, котки и порове/ към държава членка от друга държава членка

Движение с нетърговска цел на домашни любимци – разрешава се до 5 бр. – чл. 5, параграф 1 на Регл. 576/2013

Изключение - състезания, изложби, спортни събития и тренировки за тях: чл. 5, параграф 2:

  • писмено доказателство за участие в тях/регистрация;

  • да са над 6-месечна възраст

  • Условия за движение на домашни любимци:

  • 1. Да са маркирани в съответствие с чл.17, Параграф 1 на Регл. 576/2013.

  • 2. Получили са ваксина п/в Бяс, която отговаря на изискванията за валидност – Приложение III на Регл. 576/2013.

  • Изключения: [за ж-ни на възраст под 12 седмици или на възраст 12-16 седмици, ваксинирани п/в Бяс, но още не отговарят на изискванията за валидност, посочени в т.2, б. д) от Приложение III], при условие, че:

  • а/ има подписана декларация от собственика, че от раждането до момента животните не са били в контакт с податливи на Бяс диви животни – в Прил. I, част 1 на Регл. 577/2013 ;

  • б/ животните са придружени от майката, от която зависят и тя преди тяхното раждане е получила ваксина п/в Бяс, отговаряща на изискванията за валидност, установени в Приложение III на Регл. 576/2013.

  • 3. Отговарят на всички превантивни здравни мерки по отношение на болести или зарази, различни от Бяс, приети съгласно чл. 19, параграф 1, в т.ч. третиране на кучетата с/у зрели и незрели форми на паразита Echinococcus multilocularis по условията на чл. 6 на Регл. /ЕС/ 2018/772 от 21 ноември 2017 г.

  • 4. Придружени са с идентификационен документ, попълнен и издаден в съответствие с чл. 22. Документът е изготвен в съответствие с образец на паспорт, установен в Приложение III, част 1 на Регламент 577/2013/ЕС и допълнителните изисквания в част 2. Може да се счита за съответствуващ на настоящия регламент и ако е изготвен в съотв. с образеца на паспорт, установен с Решение 2002/803/ ЕО,ако е издаден преди 29 декември 2014 г.