Начало Административно обслужване

Административно обслужване


 

РАБОТНО ВРЕМЕ НА ЦЕНТЪРА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

ОТ 9,00ч. ДО 17,30 Ч.

Електронен адрес за кореспонденция и подаване на документи за регистрация: bfsa@bfsa.bg

При нас можете да внесете Вашите документи и чрез Системата за сигурно електронно връчване, чрез лицензиран пощенски оператор или с куриерска пратка

 

Информация относно функциите и организацията на работа в администрацията на Българската агенция по безопасност на храните във връзка с предоставянето на административни услуги 

Декларация за достъпност по чл. 58в, ал. 4 от ЗЕУ

Административни услуги

Харта на клиента

Вътрешни правила за организацията на административното обслужване в Българска агенция по безопасност на храните

Вътрешни правила за подаване, приемане и движение на предложения и сигнали в Българска агенция по безопасност на храните

Вътрешни правила за условията и реда за осъществяване на обратна връзка с потребителите на административни услуги в Българска агенция по безопасност на храните

Анализ на административното обслужване, проучванията на удовлетвореността на потребителите и подадените сигнали и предложения в Българска агенция по безопасност на храните през 2021 г.

 

Работни процеси за предоставяне на административни услуги от Българска агенция за безопасност на храните:

УИН 272 Издаване на удостоверение за регистрация на търговци, които получават пратки животни, зародишни продукти, странични животински продукти и продукти, получени от тях, от държави-членки на ЕС 

УИН 273 Регистрация на собственици на животновъдни обекти държави-членки на ЕС

УИН 274 Изплащане на обезщетение на собствениците на унищожени животни, зародишни продукти, суровини и храни от животински произход, странични животински продукти и продукти, получени от тях, фуражни суровини, фуражни добавки, премикси, комбинирани и медикаментозни фуражи

УИН 285 Одобряване на промени от тип ІІ в съдържанието на досието на ветеринарномедицински продукти

УИН 354 Издаване на разрешение за изнасяне на животински и зародишни продукти, суровини и храни от животински произход, странични животински продукти и продукти, получени от тях, специфични растителни продукти, фуражни добавки, премикси, комбинирани и медикаментозни фуражи

УИН 481Оценяване на проекти за изграждане или реконструкция на обекти, регистрирани в БАБХ

УИН 480 Уведомление до директора на областните дирекции по безопасност на храните за организиране на изложби и състезания със животни и издаване на заповед на директора на областните дирекции по безопасност на храните за определяне на ветеринарен лекар за осъществяване на контрол върху здравословното състояние на животните, които участват в състезанието или изложбата

УИН 490 Допълнение на асортимента в производствената дейност на обект за производство на храни

УИН 491Допълнение на асортимента в търговската дейност на обект за търговия на дребно с храни 

УИН 499 Издаване на разрешение за използване на странични животински продукти за диагностични, образователни и научно-изследователски цели

УИН 502 Одобряване на бази за физически и юридически лица за извършване на биологично изпитване на продукти за растителна защита

УИН 503 Издаване на удостоверение за преопаковане на продукти за растителна защита

УИН 504 Издаване на растителен паспорт при въвеждане и движение на растения, растителни продукти и други обекти в рамките на територията на ЕС и България

УИН 570 Одобряване на реклама на ветеринарномедицински продукт

УИН 704 Издаване на лиценз за употреба на ветеринарномедицински продукти

УИН 705 Издаване на лиценз за търговия на едро с ветеринарномедицински продукт

УИН 706 Издаване на фитосанитарен сертификат за износ, реекспорт и предекспортен сертификат

УИН 768 Издаване на удостоверение за правоспособност на водачи на транспортни средства, в които се превозват животни и на придружители на животни при транспортиране

УИН 769 Регистрация на обекти за производство и търговия с храни

УИН 902 Издаване на ветеринарен сертификат за износ на фуражи в трети държави

УИН 903 Удостоверение за признаване на професионална квалификация по регулирана професия (ветеринарен лекар), придобита в друга държава членка или трета държава с цел достъп и упражняването й на територията на Р България

УИН 911 Издаване на разрешение за оползотворяване на утайки в земеделието

УИН 983 Издаване на допълнение към лиценз за производство на ветеринарномедицински продукт при промени на вписани обстоятелства

УИН 1110 Издаване на разрешение за извършване на опити с животни

УИН 1111 Регистрация на зоопаркове, аквариуми, терариуми, циркове, ферми, волиери и вивариуми

УИН 1114 Удостоверения свързани с придобита или призната професионална квалификация по регулирана професия (ветеринарен лекар) на територията на Р България с цел упражняването й на територията на друга държава членка или трета държава

УИН 1119 Подновяване на лиценз за употреба на ветеринарномедицински продукти

УИН 1120 Преиздаване на лиценз за търговия на едро с ветеринарномедицински продукт

УИН 1199 Вписване в Списъка на областните дирекции по безопасност на храните на физически или юридически лица, които получават суровини и храни от животински произход от друга държава-членка на Европейския съюз, предназначени за пускане на пазара и за търговия, или които разпределят такива пратки

УИН 1200 Регистрация на карантинни помещения за животни за разплод и доотглеждане, внасяни в Република България

УИН 1202 Регистрация на обекти за производство, търговия и пускане на пазара на суровини и храни от животински произход, непредназначени за консумация от хора и на продукти, получени от страничен животински произход

УИН 1352 Издаване на лиценз за превоз на животни от превозвачи, получили лиценз за превоз, за кратки или продължителни пътувания

УИН 1353 Извършване на регистрация на обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат животни-компаньони с цел търговия на пансиони, изолатори и приюти с животни

УИН 1364 Одобряване на малки промени от тип І А в съдържанието на досието на ветеринарномедицински продукти

УИН 1365 Издаване на лиценз за търговия на дребно с ветеринарномедицински продукт

УИН 1366 Издаване на сертификат за износ на суровини и храни от животински произход, предназначени за консумация от хора

УИН 1434 Преиздаване на лиценз за търговия на дребно с ветеринарномедицински продукт

УИН 1437 Вписване в Регистъра на одобрените представители за внос на фуражи от трети държави

УИН 1580 Издаване на удостоверение за регистрация за осъществяване на ветеринарномедицинска практика

УИН 1587 Одобряване на малки промени от тип І Б в съдържанието на досието на ветеринарномедицински продукти

УИН 1588 Признаване на лиценз за употреба на ветеринарномедицински продукт, издаден от друга държава-членка на ЕС

УИН 1589 Издаване на лиценз за производство но ветеринарномедицински продукт

УИН 1590    Вписване в Регистъра на лицата, които извършват специализирани растителнозащитни услуги

УИН 1592 Издаване на становище за въвеждане в експлоатация на обекти, регистрирани в БАБХ

УИН 1810 Издаване на сертификат за одобряване на транспортни средства за превоз на животни

УИН 1811 Регистрация на складовете в свободните зони, свободните или митническите складове

УИН 1812 Издаване на разрешение за изнасяне на животни и зародишни продукти

УИН 1813 Регистрация на обекти за обезвреждане на странични животински продукти и продукти, получени от тях и за съхранение на странични животински продукти и продукти, получени от тях

УИН 1819 Вписване в Регистъра на регистрираните представители за внос на фуражи от трети държави

УИН 2159 Издаване на сертификат за изнасяне на странични животински продукти и продукти, получени от тях

УИН 2160 Издаване на сертификат за съответствие на пресни плодове и зеленчуци за внос, износ и реекспорт на пресни плодове и зеленчуци

УИН 2170 Издаване на удостоверение за пускане на пазара и употреба на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати

УИН 2202 Издаване на становища на земеделски производители, кандидатстващи по мерките за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от програмата за развитие на селските райони в сектор "Фуражи"

УИН 2272 Регистрация на транспортни средства за превозване на суровини и храни

УИН 2274 Издаване на удостоверение за паралелна търговия на продукт за растителна защита

УИН 2315 Издаване на сертификат за съответствие на пресни плодове и зеленчуци за внос и /или износ на пресни плодове и зеленчуци предназначени за преработка

УИН 2276 Издаване на становища на земеделски производители, кандидатстващи по мерките за предоставяне на финансова помощ от програмата за развитие на селските райони (2014 - 2020 година) и на земеделски производители, физически, юридически лица и еднолични търговци 

УИН 2346 Биологично изпитване на продукти за растителна защита

УИН 2380 Издаване на сертификат за съответствие на пресни плодове и зеленчуци за вътрешен пазар и свободно обръщение на стоки от ЕС

УИН 2666 Одобрение на обекти във фуражния сектор и на оператори, които не задържат фуражи на склад, упражняващи дейност по Закона за фуражите

УИН 2691 Издаване на сертификат за добра производствена практика и сертификат за произход и свободна продажба

УИН 2693 Регистрация на операторите във фуражния сектор - производство, преработка, съхранение, транспортиране, пускане на пазара, включително употреба на фуражи.

УИН 2694 Издаване на разрешение за пускане на пазара и употреба на продукт за растителна защита

УИН 2695 Издаване на разрешение за прилагане на продукти за растителна защита чрез въздушно пръскане от ОДБХ

УИН 2696 Издаване на удостоверение за внос или въвеждане в страната на продукти за растителна защита, предназначени за биологично изпитване

УИН 2697 Издаване на удостоверение за внос или въвеждане в страната на партида от неодобрени активни вещества

УИН 2698 Вписване в регистър на адювантите, които се пускат на пазара и се употребяват

УИН 2699 Вписване в регистъра на лица, които извършват третиране на семена за посев с продукти за растителна защита като специализирана растителнозащитна услуга

УИН 2700 Вписване в регистъра на лица, които извършват консултантски услуги за интегрирано управление на вредителите при земеделските култури като специализирана растителнозащитна услуга

УИН 2701 Издаване на сертификат за работа с продукти за растителна защита от професионална категория на употреба

УИН 2702 Временно разрешаване на въвеждане, движение, държане и размножаване на вредители, растения, растителни продукти и други обекти в рамките на територията на България и Европейския Съюз

УИН 2704 Регистрация на ветеринарномедицинско заведение

УИН 2705 Одобрение на екипи за добив и съхранение на ембриони и яйцеклетки

УИН 2711 Издаване на удостоверение за търговия с продукти за растителна защита

УИН 2802 Издаване на сертификат за регистрация на инвитро диагностично ветеринарномедицинско средство

УИН 2867 Регистрация на транспортни средства за превоз на странични животински продукти


УИН 2869 Издаване на разрешение за оператори на хранителни банки

УИН 2889 Регистрация на лаборатории, осъществяващи ветеринарномедицинска дейност за целите на държавния контрол

УИН 2942 Издаване на лицензия за производство, преработване,съхранение, търговия, внос и износ на наркотични вещества за ветеринарномедицински цели

УИН 3125 Регистрация на хранителни добавки и храни, предназначени за употреба при интензивно мускулно натоварване

УИН 3180 Одобрение на обекти за производство, преработка и/или дистрибуция на храни от животински произход

УИН 3181 Регистрация на операторите, които извършват търговия с храни от разстояние

УИН 3182 Регистрация на обекти за производство и търговия на едро с материали и предмети, предназначени за контакт с храни


УИН 3201 Вписване на професионалните оператори в официалния регистър за фитосанитарен контрол на областните дирекции по безопасност на храните

УИН 3202 Прехвърляне на права върху лиценза за употреба на ветеринарномедицински продукт на друго лице

УИН 3203 Издаване на сертификат на притежателя на лиценз за употреба съгласно сертификатната схема на Световната здравна организация

УИН 3204 Подновяване на лицензия за производство, преработване, съхранение, търговия на едро, внос и/или износ на наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества

Протокол за устно заявяване

АНКЕТА ЗА ИЗМЕРВАНЕ УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Обществените нагласи и очаквания на гражданите и бизнеса към Българска агенция по безопасност на храните /БАБХ/ при административното обслужване, налагат предприемане на нови мерки и действия в тази област. Предоставянето на административни услуги е дейност в полза на гражданите и бизнес операторите, която следва да осигури високо  качество на обслужването при спазване на нормативно определените стандарти и отстранявайки максимално условията за корупция. Изследването от администрацията на удовлетвореността на потребителите на административни услуги е основен измерител на постигнатото, според добрите национални и европейски практики.

БАБХ чрез, измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги си поставя следните цели:

  1. Подобряване на  достъпа до административните услуги и да повишаване качеството им;
  2. Улесняване на гражданите и юридическите лица при получаването на информация за видовете административни услуги, за необходимите заявления по образец и регламентираните срокове;
  3. Повишаване на  качеството на крайния продукт на видовете административни услуги;
  4. Извършване, измерване и публикуване на анализите за удовлетвореността на потребителите.
  5. Въвеждане на механизми за надеждна обратна връзка от заинтересованите страни и извличане на поука от направените коментари.

 

Попълнените Анкетни карти може да изпращате на електронен адрес: bfsa@bfsa.bg

 

 БЛАГОДАРИМ ВИ!

 

Анкетна карта