Актуално


 Информация за контролната дейност и проверки, свързани с продукти за растителна защита, торове и контрол до месец юни 2021 г.

О  Б Я В Л Е Н И Е

НА БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

ГР. СОФИЯ, БУЛ. „ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ” № 15 А

ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА КОНСУЛТАНТИ

ЗА ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ НА ВРЕДИТЕЛИТЕ ПО ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

За извършване на дейностите по опазване на растенията и растителните продукти от икономически важни вредители, земеделските стопани могат да ползват консултации и услуги в областта на растениевъдството и растителната защита, включително услуги на консултанти[1] по интегрирано управление на вредителите.

Консултантски услуги за интегрирано управление на вредители като специализирана растителнозащитна услуга се извършват от физически или юридически лица, които са вписани в регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 9, буква „в“ от Закона за защита на растенията (ЗЗР).

За вписване в регистъра заинтересованите лица подават в Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) по постоянен адрес или на чиято територия са установени, уведомление по образец.

Към уведомлението се прилагат заверени копия от:

1. диплома/и за висше образование в областта на аграрните науки с професионално направление "Растителна защита" или "Растениевъдство" на консултанта/ите и договор с него/тях;

2. сертификат/и по чл. 83 от ЗЗР на консултанта/ите.

В 7-дневен срок от подаване на уведомлението, директорът на ОДБХ издава заповед за вписване в регистъра, която се съобщава по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Вписването в регистъра е безсрочно и за него такси не се дължат.

Българската агенция по безопасност на храните създава и поддържа публичен регистър на лицата, които извършват специализирани растителнозащитни услуги, включително и консултантски услуги за интегрирано управление на вредители:

http://pest.bfsa.bg/public/r07/index.jsf

 

Образецът на Уведомление за вписване в регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 9 (в) от Закона за защита на растенията може да изтеглите от ТУК[1] По смисъла на Закона за защита на растенията, "консултант" е лице, което е придобило съответните знания и предоставя съвети относно управлението на вредителите и безопасната употреба на продукти за растителна защита в рамките на професионалната си дейност или като търговска услуга.

 

БАБХ стартира електронна регистрация на пробите за мляко

ФИПРОНИЛ В ЯЙЦА - СИТУАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ, актуално към 05.10.2017 г.

Резултати от извършени проверки официален контрол в обектите на търговска мрежа и обществено хранене в периода от 01.06.2017 г. до 28.07.2017 г.

Резултати от извършване на засилени проверки в обекти за търговия на дребно с храни, подвижни, временни и сезонни обекти, обекти с дейност кетъринг, заведения за обществено хранене, включително и такива намиращи се на територията на хотелски комплекси, туристически обекти предлагащи услугата „ол инклузив“ и др. в ОДБХ Варна, ОДБХ Бургас и ОДБХ Добрич, за периода от 02.06.2017г. до 31.07.2017г. вкл.

Заповед № РД 09-181 от 09.03.2017 г. на министъра на земеделието и храните и списък на храните, обект на хранително банкиране, Приложение към Заповед № РД 09-181 от 09.03.2017 г. на министъра на земеделието и храните

Работно посещение на експерти от БАБХ в Тбилиси, Грузия, в изпълнение на съвместен проект между България-САЩ-Грузия

Доклад за предприети мерки от Българската агенция по безопасност на храните, във връзка с епизоотичната обстановка по отношение на болестта инфлуенца по птиците в Европа през 2016 г. качен на 29.11.2016 г.

Резултати от извършени проверки официален контрол в обектите на търговска мрежа и обществено хранене за периода от 07.11.2016 г. до 11.11.2016 г.

Резултати от извършени проверки официален контрол в обектите на търговска мрежа и обществено хранене за периода от 31.10.2016 г. до 04.11.2016 г.

Резултати от дейността на дирекция "Здравеопазване и хуманно отношение към животните и контрол на фуражите" за периода 17.10-21.10.2016 г.

Резултати от дейността на дирекция "Здравеопазване и хуманно отношение към животните и контрол на фуражите" за периода 10.10-14.10.2016 г.

Резултати от извършени проверки официален контрол в обектите на търговска мрежа и обществено хранене за периода от 10.10.2016 г. до 14.10.2016 г.

 Резултати от дейността на дирекция "Здравеопазване и хуманно отношение към животните и контрол на фуражите" за периода 03.10-07.10.2016 г.

 Резултати от извършени проверки официален контрол в обектите на търговска мрежа и обществено хранене за периода от 03.10.2016 г. до 07.10.2016 г.

 Резултати от дейността на дирекция "Здравеопазване и хуманно отношение към животните и контрол на фуражите" за периода 26.09-30.09.2016 г.

 Резултати от дейността на дирекция "Здравеопазване и хуманно отношение към животните и контрол на фуражите" за периода 12.09-17.09.2016 г.

 Резултати от дейноста на дирекция "Европейска кординация, международно сътрудничество и проекти" за септември 2016 г.

 Резултати от извършени проверки официален контрол в обектите на търговска мрежа и обществено хранене за периода от 29.08.2016 г. до 02.09.2016 г.

 Резултати от дейноста на дирекция "Европейска кординация, международно сътрудничество и проекти" за периода юли- август 2016 г.

 Резултати от извършени проверки официален контрол в обектите на търговска мрежа и обществено хранене за периода от 22.08.2016 г. до 26.08.2016 г.

 Резултати от извършени проверки официален контрол в обектите на търговска мрежа и обществено хранене за периода от 15.08.2016 г. до 19.08.2016 г.

 Резултати от дейността на дирекция "Здравеопазване и хуманно отношение към животните и контрол на фуражите" за периода 15.08-19.08.2016 г.

 Резултати от дейността на дирекция "Здравеопазване и хуманно отношение към животните и контрол на фуражите" за периода 08.08-12.08.2016 г.

 Резултати от извършени проверки официален контрол в обектите на търговска мрежа и обществено хранене за периода от 08.08.2016 г. до 12.08.2016 г.

 Резултати от дейността на дирекция "Здравеопазване и хуманно отношение към животните и контрол на фуражите" за периода 01.08-05.08.2016 г.

 Резултати от извършени проверки официален контрол в обектите на търговска мрежа и обществено хранене за периода от 25.07.2016 г. до 29.07.2016 г.

 Резултати от извършени проверки официален контрол в обектите на търговска мрежа и обществено хранене за периода от 18.07.2016 г. до 22.07.2016 г.

 Резултати от извършени проверки официален контрол в обектите на търговска мрежа и обществено хранене за периода от 11.07.2016 г. до 15.07.2016 г.

 Резултати от извършени проверки официален контрол в обектите на търговска мрежа и обществено хранене за периода от 04.07.2016 г. до 08.07.2016 г.

 Резултати от дейността на дирекция "Здравеопазване и хуманно отношение към животните и контрол на фуражите" за периода 04.07-08.07.2016 г.

 Резултати от извършени проверки официален контрол в обектите на търговска мрежа и обществено хранене за периода от 27.06.2016 г. до 01.07.2016 г.

 Резултати от дейността на дирекция "Здравеопазване и хуманно отношение към животните и контрол на фуражите" за периода 20.06-24.06.2016 г.

 Резултати от извършени проверки официален контрол в обектите на търговска мрежа и обществено хранене за периода от 20.06.2016 г. до 24.06.2016 г.

 Резултати от дейността на дирекция "Здравеопазване и хуманно отношение към животните и контрол на фуражите" за периода 13.06-17.06.2016 г.

 Резултати от извършени проверки официален контрол в обектите на търговска мрежа и обществено хранене за периода от 13.06.2016 г. до 17.06.2016 г.

 Резултати от извършени проверки официален контрол в обектите на търговска мрежа и обществено хранене за периода от 06.06.2016 г. до 10.06.2016 г.

 Резултати от дейността на дирекция "Здравеопазване и хуманно отношение към животните и контрол на фуражите" за периода 06.06.2016-10.06.2016 г. 

 Резултати от извършени проверки официален контрол в обектите на търговска мрежа и обществено хранене за периода от 31.05.2016 г. до 03.06.2016 г.

 Резултати от дейността на дирекция "Здравеопазване и хуманно отношение към животните и контрол на фуражите" за периода 30.05.2016-03.06.2016 г. 

 Резултати от извършени проверки официален контрол в обектите на търговска мрежа и обществено хранене за периода от 25.05.2016 г. до 27.05.2016 г.

 Резултати от дейността на дирекция "Здравеопазване и хуманно отношение към животните и контрол на фуражите" за периода 25.05.2016-27.05.2016 г. 

 Резултати от извършени проверки официален контрол в обектите на търговска мрежа и обществено хранене за периода от 25.05.2016 г. до 27.05.2016 г.

 Резултати от извършени проверки официален контрол в обектите на търговска мрежа и обществено хранене за периода от 16.05.2016 г. до 20.05.2016 г.

 Резултати от извършени проверки официален контрол в обектите на търговска мрежа и обществено хранене за периода от 09.05.2016 г. до 13.05.2016 г.

 Доклад за изследвани проби от млечни продукти за наличие на немлечни мазнини

 Резултати от извършени проверки официален контрол в обектите на търговска мрежа и обществено хранене за периода от 03.05.2016 г. до 05.05.2016 г.

 Резултати от дейността на дирекция "Здравеопазване и хуманно отношение към животните и контрол на фуражите" за периода 25.04.2016-28.04.2016 г. 

 Извадка за дейността на дирекция “Контрол на храните ” за месец април 2016 г.,

 Резултати от извършени проверки официален контрол в обектите на търговска мрежа и обществено хранене за периода от 25.04.2016 г. до 28.04.2016 г.

 Резултати от дейността на дирекция "Здравеопазване и хуманно отношение към животните и контрол на фуражите" периода 18.04.2016-22.04.2016 г.

 Резултати от извършени проверки официален контрол в обектите на търговска мрежа и обществено хранене за периода от 18.04.2016 г. до 22.04.2016 г.

 Резултати от дейността на дирекция "Здравеопазване и хуманно отношение към животните и контрол на фуражите" периода 11.04.2016-15.04.2016 г.

 Резултати от извършени проверки официален контрол в обектите на търговска мрежа и обществено хранене за периода от 11.04.2016 г. до 15.04.2016 г.

 Резултати от извършени проверки официален контрол в обектите на търговска мрежа и обществено хранене за периода от 04.04.2016 г. до 08.04.2016 г.

 ОТЧЕТ ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 г. ЗА ДЕЙНОСТТА НА БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

 

Прес съобщение Месечен доклад Юни 2018" за дейността на дирекция “Контрол на храните” през месец Юни 2018 г.