Начало За бизнеса

За бизнеса


Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) осъществява официален контрол по отношение на изискванията към фитосанитарната дейност, продуктите за растителна защита и торовете, ветеринарномедицинската дейност, здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях.

Осъществява контрол по отношение на страничните животински продукти, непредназначени за консумация от човека, фуражите, суровините и храните с изключение на бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, материалите и предметите, предназначени за контакт с храни и съответствието на качеството на пресните плодове и зеленчуци със стандартите на Европейския съюз за предлагане на пазара.

Тази секция има за цел да информира вас, представителите на бизнеса, относно различни наредби и изисквания, които ще ви помогнат да повишите качеството на произвежданите продукти и предоставяните услуги.

 

 СПИСЪК НА ОБЯВЕНИТЕ ЗА НЕВАЛИДНИ СЛУЖЕБНИ КАРТИ И СЛУЖЕБНИ ПЕЧАТИ В БАБХ