Начало За нас Структура Дирекция " Контрол на храните "

Дирекция " Контрол на храните "


Дирекцията координира дейността на областните дирекции по безопасност на храните по контрола на безопасността и качеството на суровините, храните, материалите и предметите, предназначени за контакт с храни. Координира контролната дейност и в междинните предприятия за съхранение и предприятията за преработка на странични животински продукти. Следи за хуманното отношение към животните по време на клане. Поддържа регистри и разработва образци на документи съответно дейността си. Дирекцията изготвя отчети, справки и становища по въпроси, свързани с безопасността, качеството и контрола на суровините, храните, материалите и предметите, предназначени за контакт с храни.

Звеното участва в създаването на нормативни актове, свързани с осъществяването на контрола за безопасност на храните. При необходимост извършва съвместно с други компетентни органи или самостоятелно проверки за безопасността на храните. Участва в разработването на критерии за оценяване на риска и контролира правилното им прилагане. Същевременно изготвя и предлага Националния контингенс план по безопасност на храните и организира и следи за неговото изпълнение.

Изготвя доклади с резултати от проведен контрол и за изпълнението на Национален план за осъществяване на контрол за безопасността на храните. Участва в разработването на програми по качество и безопасност на храните. Координира и планира дейността на областните дирекции по безопасност на храните при проверка и подход към храни със съдържание или изцяло направени от генетично модифицирани организми.

Директор: д-р Любомир КулинскиПовече информация за работата на дирекцията може да намерите ТУК