Начало За нас Структура Дирекция "Контрол на ветеринарно медицинските продукти и инвитро диагностични ветеринарномедицински средства""

Дирекция "Контрол на ветеринарно медицинските продукти и инвитро диагностични ветеринарномедицински средства""


Дирекцията извършва експертна оценка на регистрационна документация на ветеринарномедицинските продукти (ВМП), заявени за издаване, подновяване и промяна на лицензи за употреба и за издаване на сертификат за регистрация на инвитро диагностични ветеринарномедицински средства (ИДВМС). Участва в разработването на нормативни актове, образци на документи и процедури, свързани с осъществяването на официалния  държавния контрол на ветеринарномедицински продукти.

Дирекцията участва в процедурите по издаване или промяна на лицензи за производство и търговия на едро и дребно с ветеринарномедицински продукти и за издаване на сертификат за регистрация на инвитро диагностични ветеринарномедицински средства.

Подава информация в базата данни на Европейската агенция по лекарствата за издадените лицензи за производство на ВМП и сертификати за Добра производствена практика.

Българската агенция по безопасност на храните поддържа на интернет страницата си публичен национален електронен регистър на инвитро диагностичните ветеринарномедицински средства, получили сертификат за регистрация.

Координира и контролира подаваната информация в системата за фармакологична бдителност и предоставя на Европейската агенция по лекарствата информация за предполагаеми сериозни неблагоприятни реакции при употребата на ВМП, наблюдавани на територията на страната.

Дирекцията прави предложения до изпълнителния директор на БАБХ за отнемане на лицензи и заличаване регистрацията на ИДВМС и за блокиране и изтегляне от пазара в случаите, предвидени в Закон за ветеринарномедицинската дейност.

 ВИЗИЯ НА ДИРЕКЦИЯ „КВМП” КВМПИДВМС:

Отговорна, безопасната и ефективна употреба на ветеринарномедицински продукти и  употреба на регистрирани инвитро диагностични ветеринарномедицински средства.

ЦЕЛ:

В работата си за постигането на тази визия, ДКВМПИДВМС има за цел защита на общественото здраве, здравето на животните, околната среда и насърчаване на хуманно отношение към животните чрез осигуряване на безопасността, качеството и ефикасността на ветеринарномедицинските продукти  и  изпълнение на процедурата по регистрация на инвитро диагностичните ветеринарномедицински средства.

СТРАТЕГИЯ:

По нататъшно оптимизиране на процеса по издаване на лицензи за употреба на ВМП и   сертификат за регистрация на ИДВМС чрез въвеждане на  система за управление на рисковете;

Оптимизиране и разширяване на програмите за обучение на експертите от ДКВМПИДВМС с цел повишаване квалификацията и компетентността им;

Засилване на диалога между контролните органи, притежателите на лицензи за употреба на ВМП и  производителите на ВМП, търговците на ВМП и ветеринарните лекари за съвместно изработване на Ръководство за разумна и правилна употреба на ВМП;

Фокусиране върху решаване на важни, приоритетни задачи свързани с качеството, ефикасността и безопасността на ВМП и повишаване на ефективността на контрола върху производството, търговията и употребата на ВМП и върху регистрацията на  ИДВМС.

И.ф. директор – д-р Красимир Златков

Адрес: гр. София, община Столична, бул. "Шосе Банкя" № 7

Допълнителна информация ТУК