Начало За нас Структура Дирекция "Здравеопазване и хуманно отношение към животните"

Дирекция "Здравеопазване и хуманно отношение към животните"


Ръководи и координира дейността на областните дирекции по безопасност на храните по няколко направления, сред които здравеопазването при отглеждането на животни, добива и съхранението на зародишни продукти, пускането на пазара, търговията, обмена и транспортирането на животни и зародишни продукти и получаването, обезвреждането и съхранението на странични животински продукти и продукти, получени от тях. Други направления в дейността й са спазването на правилата за защита и хуманно отношение към животните, ветеринарномедицинската практика и дезинфекцията, дезинсекцията, дератизацията и девастацията в животновъдни обекти и при ограничаване и ликвидиране на заразни болести.

Дирекцията изготвя държавната профилактична програма и списъка на заразните болести и програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните. Методически ръководи и контролира дейността на областните дирекции по безопасност на храните по изпълнение на мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестите по животните и предпазване на хората от зоонози. Разработва програми за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестите по животните и предпазване на хората от зоонози и ги представя за утвърждаване от изпълнителния директор. Изготвя схеми за дезинфекция, дезинсекция, дератизация и девастация и ги представя за утвърждаване от изпълнителния директор. Контролира дейността на обектите за съхранение и обезвреждане на странични животински продукти. Изготвя програми за опазване на околната среда от вредните въздействия на животновъдството и ги представя за утвърждаване от изпълнителния директор.

Дирекцията изготвя Национален имунопрофилактичен план и го представя за утвърждаване от изпълнителния директор. Планира и разпределя доставките на имунологични ветеринарномедицински продукти и диагностикуми, необходими за изпълнение на държавната профилактична програма. Звеното уведомява чрез компютърната система за спешно обявяване на болести (ADNS) Европейската комисия и компетентните органи на държавите членки за констатираните болести.

Директор: д-р Анна ЗдравковаПовече информация за работата на дирекцията може да намерите ТУК