Начало За нас Структура Дирекция "Продукти за растителна защита, торове и контрол"

Дирекция "Продукти за растителна защита, торове и контрол"


Дирекция участва в разработването на проекти на нормативни актове, регламентиращи разрешаването на продукти за растителна защита и торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати.

Дирекцията организира и контролира дейността по разрешаването на продукти за растителна защита и регистрацията на торове. Прави предложения за изменяне и отнемане на разрешенията за пускане на пазара на ПРЗ и удостоверенията за регистрация на торове.

Ръководи и координира изпитванията на неразрешени продукти за растителна защита с научноизследователска и експериментална цел, изпитванията за остатъчни количества от продукти за растителна защита в одобрените бази на физически и юридически лица r биологичното изпитване за ефикасност на продуктите за растителна защита.
Извършва оценка на съответствието на продуктите за растителна защита с показателите, одобрени при разрешаването им, и на торовете с показателите, одобрени при тяхната регистрация.

Създава и актуализира публични регистри съгласно чл. 6 от Закона за защита на растенията. Организира и координира работата на Съвета по продукти за растителна защита и Експертната комисия за разрешаване на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати.

Методически ръководи и координира дейността на ОДБХ при осъществяване на контрола:
- при производството, пускането на пазара, търговията и употребата на продукти за растителна защита, активни вещества, адюванти, торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати;
- върху употребата на продукти за растителна защита при първичното производство на земеделски култури, предназначени за храна или фураж, за спазване на общите принципи за интегрирано управление на вредителите и добрата растителнозащитна практика, на интегрираното производство на растения и растителни продукти и специализираните растителнозащитни услуги;
- върху общите хигиенни разпоредби при първичното производство на суровини, продукти и храни от неживотински произход съгласно Приложение 1, част А от Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на храните, включително вземане на проби за замърсители и остатъци от пестициди;
- на генетично модифицирани висши растения; относно спазването на нормативната уредба за опазване на пчелите от отравяне;
- изготвя и актуализира образци на документи, разработва процедури, свързани с контролната дейност върху продуктите за растителна защита и торовете.

Координира и контролира изпълнението на мерките от Националния план за действие на Република България за устойчива употреба на пестициди, който се приема с решение на Министерския съвет
Дирекцията осъществява взаимодействие с други контролни органи, браншови и неправителствени организации по въпроси, свързани с дейността й.

Директор: Добринка Павлова