Контрол на храните


  Списък на всички утвърдени образци документи - "Контрол на храни"

  ЧЕК ЛИСТИ

Образци на документи

1. Образец на Заявление за регистрация/одобрение на обект за производство, преработка и/или дистрибуция с храни (Образец КХ № 1), Приложение № 1 към Заповед № РД 11-1696/24.07.2020 г.;

Образец на Приложение № 1 към  Заявление за регистрация/одобрение на обект;

Образец на Приложение № 2 към  Заявление за регистрация/одобрение на обект;

Образец на Приложение № 3 към  Заявление за регистрация/одобрение на обект;

Образец на Приложение № 4 към Заявление за регистрация/одобрение на обект;

2. Образец на Заявление за регистрация на обект за обект за производство/търговия на едро с материали и предмети предназначени за контакт с храни (Образец КХ № 2), Приложение № 2 към Заповед № РД 11-1696/24.07.2020 г.

3.  Образец на Констативен протокол за проверка при регистрация/одобрение на обект за производство, преработка и дистрибуция с храни (Образец КХ № 3), Приложение № 3 към Заповед № РД 11-1696/24.07.2020 г., изменен със Заповед № РД 11-1897/18.08.2020 г.;

4. Образец на Удостоверение за одобрение (Образец КХ № 4), Приложение № 4 към Заповед № РД 11-1696/24.07.2020 г., изменен със Заповед № РД 11-1897/18.08.2020 г.;

5. Образец на Удостоверение за условно одобрение (Образец КХ № 5), Приложение № 5 към Заповед № РД 11-1696/24.07.2020 г., изменен със Заповед № РД 11-1897/18.08.2020 г.;

6. Образец на Удостоверение за удължаване на условното одобрение (Образец КХ № 6), Приложение № 6 към Заповед № РД 11-1696/24.07.2020 г., изменен със Заповед № РД 11-1897/18.08.2020 г.;

7. Образец на Заповед за отказ на регистрация на обект (Образец КХ - № 7 ), Приложение № 7 към Заповед № РД 11-1696/24.07.2020 г.

8. Образец на Декларация по чл. 26, ал. 17 от Закона  за храните която се подава от праводателя и правоприемника (Образец КХ № 8), Приложение № 8 към Заповед № РД 11-1696/24.07.2020 г.

9. Образец на Заявление за съгласуване на проектна документация на строеж/обект (Образец КХ № 9), Приложение № 9 към Заповед № РД 11-1696/24.07.2020 г., изменен с Приложение № 1 към Заповед № РД 11-58/18.01.2022 г. на изпълнителния директор на БАБХ

10. Образец на Становище за проектната документация (Образец КХ № 10), Приложение № 10 към Заповед № РД 11-1696/24.07.2020 г.

11. Образец на Заявление за издаване на становище за въвеждане в експлоатация на строеж (Образец КХ - № 11), Приложение № 11 към Заповед № РД 11-1696/24.07.2020 г.;

12. Образец на Становище за въвеждане в експлоатация на строеж (Образец КХ № 12), Приложение № 12 към Заповед № РД 11-1696/24.07.2020 г.

13. Образец на Констативен протокол за проверка (Образец КХ № 13), Приложение № 13 към Заповед № РД 11-1696/24.07.2020 г.

14.  Образец на Акт за вземане на проби (Образец КХ № 14), Приложение № 14 към Заповед № РД 11-1696/24.07.2020 г., изменен със Заповед № РД 11-1897/18.08.2020 г.;

15. Образец на Предписание (Образец БАБХ № 15), Приложение № 15 към Заповед № РД 11-1696/24.07.2020 г.,изменен със Заповед № РД 11-1711/23.07.2021 г. на изпълнителния директор на БАБХ.

16. Образец на Разпореждане за насочване на храни (Образец КХ № 16), Приложение №  16 към Заповед № РД 11-1696/24.07.2020 г., изменен със Заповед № РД 11-2400/21.10.2020 г.

17. Образец на Разпореждане за забрана (Образец КХ № 17), Приложение № 17 към Заповед № РД 11-1696/24.07.2020 г.

18. Образец на Разпореждане за забрана (Образец КХ № 18), Приложение № 18 към Заповед № РД 11-1696/24.07.2020 г.

19. Образец на Акт за установяване на административно нарушение (Образец КХ №  19), Приложение № 19 към Заповед № РД 11-1696/24.07.2020 г.

20. Образец на Заповед за спиране на част или цялата дейност на обект (Образец КХ № 20), Приложение № 20 към Заповед № РД 11-1696/24.07.2020 г., изменен със Заповед № РД 11-1897/18.08.2020 г. и Заповед № РД 11-1943/24.08.2020 г.;

21. Образец на Заповед за възобновяване дейността на обект (Образец КХ № 21), Приложение № 21 към Заповед № РД 11-1696/24.07.2020 г.

22. Образец на Заповед за заличаване на регистрацията/одобрението на обект (Образец КХ № 22), Приложение № 22 към Заповед № РД 11-1696/24.07.2020 г.

24. Образец на Заявление за пускане на пазара на хранителна добавка и/или храна, предназначена за употреба при интензивно мускулно натоварване (Образец КХ № 24), Приложение № 24 към Заповед № РД 11-1696/24.07.2020 г., изменен със Заповед № РД 11-1206/10.06.2021 г., Заповед № РД 11-1477/29.06.2021 г. и Заповед № РД 11-43/14.01.2022 г.

Приложение към Заявление за пускане на пазара на хранителна добавка и/или храна, предназначена за употреба при интензивно мускулно натоварване (Образец КХ № 24), Приложение № 24 към Заповед № РД 11-1696/24.07.2020 г., изменен със Заповед № РД 11-1206/10.06.2021 г., Заповед № РД 11-1477/29.06.2021 г. и Заповед № РД 11-43/14.01.2022 г.

25. Образец на Заповед за отказ от вписване на хранителна добавка/ храна, предназначена за употреба при интензивно мускулно натоварване (Образец КХ № 25), Приложение № 25 към Заповед № РД 11-1696/24.07.2020 г., изменен със Заповед № РД 11-1477/29.06.2021 г.;

26. Образец на Заповед за заличаване на хранителна добавка/храна, предназначена за употреба при интензивно мускулно натоварване (Образец КХ № 26), Приложение № 26 към Заповед № РД 11-1696/24.07.2020 г.

27. Образец на Регистрационен документ за живи двучерупчести мекотели (с включен текст на английски език) (Образец КХ № 27), Приложение № 27 към Заповед № РД 11-1696/24.07.2020 г.

28. Образец на Удостоверение за регистрация на митнически склад (издаван на основание чл. 45 от Наредба № 47/20.04.2006г.) (Образец КХ № 28), Приложение № 28 към Заповед № РД 11-1696/24.07.2020 г.

29. Образец на Заявление за регистрация на транспортно средство за превоз на храни (Образец КХ № 29), Приложение № 29 към Заповед № РД 11-1696/24.07.2020 г.

30. Образец на Констативен  протокол за проверка при регистрация на превозно средство (Образец КХ № 30), Приложение № 30 към Заповед № РД 11-1696/24.07.2020 г.,  изменен със Заповед № РД 11-1711/23.07.2021 г. на изпълнителния директор на БАБХ.

31. Образец на Заповед за вписване в регистъра на превозно средство за транспортиране на храни (Образец КХ - № 31), Приложение № 31 към Заповед № РД 11-1696/24.07.2020 г., изменен със Заповед № РД 11-1711/23.07.2021 г. на изпълнителния директор на БАБХ.

34. Образец на Заповед за отказ от регистрация на превозно средство за транспортиране на храни (Образец КХ № 34), Приложение № 34 към Заповед № РД 11-1696/24.07.2020 г.;

35. Образец на Заповед за заличаване регистрацията на превозно средство за транспортиране на храни (Образец КХ № 35), Приложение № 35 към Заповед № РД 11-1696/24.07.2020 г.;

36. Образец на Заявление за издаване на здравен сертификат за износ на суровини и храни от неживотински произход, материали и предмети за контакт с храни (Образец КХ № 36А) – Приложение № 1 към Заповед № РД 11-2777/24.11.2021 г. на изпълнителния директор на БАБХ.

37. Образец на Чек лист от проверка на храни и/или материали и предмети в контакт с храни, предназначени за износ, във връзка със заявление за издаване на сертификат за износ (Образец КХ № 37А) – Приложение № 2 към Заповед № РД 11-2777/24.11.2021 г. на изпълнителния директор на БАБХ.

38. Образец на Здравен сертификат за износ на храни и/или материали и предмети в контакт с храни (с включен текст на английски език) (Образец КХ № 38А) – Приложение № 3 към Заповед № РД 11-2777/24.11.2021 г. на изпълнителния директор на БАБХ.

39. Образец на Здравен сертификат за износ на храни и/или материали и предмети в контакт с храни (с включен текст на руски език) (Образец КХ № 39А) – Приложение № 4 към Заповед № РД 11-2777/24.11.2021 г. на изпълнителния директор на БАБХ.

40. Образец на Заявление за производство на млечни продукти по Български държавен стандарт (Образец КХ № 40), Приложение № 2 към Заповед № РД 11-1740/28.07.2020 г.

41. Образец на Удостоверение за производство на млечни продукти по Български държавен стандарт (Образец КХ № 41), Приложение № 3 към Заповед № РД 11-1740/28.07.2020 г.  

42.  Образец на Заявление за издаване на разрешение за оператор на хранителна банка (Образец КХ № 42), Приложение № 1 към Заповед № РД 11-1835/10.08.2020 г.;

43. Образец на Разрешение за оператор на хранителна банка (Образец КХ № 43), Приложение № 2 към Заповед № РД 11-1835/10.08.2020 г.;

44. Образец на Заявление за промяна на обстоятелствата, при които е издадено разрешение за оператор на хранителна банка (Образец КХ № 44), Приложение № 3 към Заповед № РД 11-1835/10.08.2020 г.;

45. Образец на Заявление за прекратяване на действието на издадено разрешение за оператор на хранителна банка (Образец КХ № 45), Приложение № 4 към Заповед № РД 11-1835/10.08.2020 г.

46. Образец на Акт за вземане на проби по НМПКО (Образец КХ № 46), Приложение № 1 към Заповед № РД 11-2400/21.10.2020;

Заповед № РД 11-1697/27.07.2020 г. на изпълнителния директор на БАБХ, относно издаване на Здравен сертификат за износ на храни от неживотински произход и/или материали и предмети, предназначени за контакт с храни.

 

4. Образец на Наказателно постановление (физическо лице) - Приложение № 4 – (Образец БАБХ № 4), утвърден със Заповед № РД 11-21/01.03.2011г.

5. Образец на Наказателно постановление (юридическо лице) - Приложение №5 - (Образец БАБХ № 5), утвърден със Заповед № РД 11-21/01.03.2011г.

19. Образец на Заповед за заличаване на регистрацията на обектите по чл.229 от ЗВД - на основание чл.236, ал.1, т.3-6, и ал.2 от ЗВД  - Приложение №14 – (Образец БАБХ - № 19), утвърден със Заповед № РД 11-470 /20.05.2011г.                       

55. Образец на Заповед за заличаване на регистрацията на обектите по чл.229 от ЗВД - на основание на чл.236, ал.1, т.1 и т.2 от ЗВД - Приложение №34 – (Образец БАБХ - № 55), утвърден със Заповед № РД 11-470 /20.05.2011г.

65.Образец на Заявление за  издаване на ветеринарен сертификат за износ - Приложение № 28 – (Образец БАБХ № 65), утвърден със Заповед № РД 11-200/04.04.2011 г., изменен с Приложение № 4 към Заповед № РД 11-1685/ 11.11.2015 г., Заповед № РД 11-2627/17.12.2018 г. и Приложение № 2 към Заповед № РД 11-58/18.01.2022 г. на изпълнителния директор на БАБХ.

76. Образец на Уведомление от митница - Приложение №39 – (Образец БАБХ - № 76), утвърден със Заповед №РД 11-200/04.04.11г.

77. Образец на Уведомление за внос на храни с произход от определени трети страни - Приложение №40 – (Образец БАБХ - № 77), утвърден със Заповед №РД 11-200/04.04.11г.

83. Образец на Удостоверение за регистрация на обект за събиране, съхранение и/или обезвреждане на суровини и храни от животински произход, непредназначени за консумация от хора, съдържащи материали от категория 1- Приложение №2– (Образец БАБХ №83), утвърден със Заповед № РД 11-805/18.07.2011г.

105.Образец на Контролна карта „Приемане, разтоварване, зашеметяване и предкланичен преглед на птици“  - Приложение № 1 – (Образец БАБХ № 137), утвърден със Заповед РД 11- 988/08.06.2018 г.

121. Образец на Справка за пратки странични животински продукти и/или продукти, получени от тях, с произход от държава членка, друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, Конфедерация Швейцария или от трети страни, предоставена от оператор регистриран по чл.23 от Регламент (ЕО) № 1069/2009/ЕС и чл.229а, ал.6 от Закона за ветеринарномедицинската дейност по местонахождение на регистрацията – Приложение № 4 – (Образец БАБХ - № 121), утвърден със Заповед № РД 11-1279/15.07.2016 г.
 
122. Образец на Справка за пратки странични животински продукти и/или продукти, получени от тях, с произход от държава членка, друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, Конфедерация Швейцария или от трети страни, от оператор-търговец на СЖП вписан в регистъра на ОДБХ по чл. 232, ал. 2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност – Приложение № 5 – (Образец БАБХ - № 122), утвърден със Заповед № РД 11-1279/15.07.2016 г.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

142.Образец на Заявление за за съгласуване на технологична схема за изграждане, реконструкция, модернизация на обекти за преработка и/или обработка на сурово мляко – Приложение № 1 – (Образец БАБХ № 142), утвърден със Заповед РД 11- 525/13.03.2019 г.

143.Становище за съответствие на технологична схема за изграждане, реконструкция, модернизация на обекти за преработка и/или обработка на сурово мляко – Приложение № 2 – (Образец БАБХ № 143), утвърден със Заповед РД 11- 525/13.03.2019 г.

150. Удостоверение за съответствие на продукт с условията за използване на незадължителния термин за качество „планински продукт“ – Приложение № 1 – (Образец БАБХ № 150), утвърден със Заповед РД 11-1180/24.06.2019 г.

154.Заявление за издаване на сертификат за добра производствена практика - Приложение № 1 – (Образец БАБХ №154), утвърден със Заповед РД 11-75/08.01.2020 г. на изпълнителния директор на БАБХ

155. Сертификат за добра производствена практика - Приложение 2 - (Образец БАБХ № 155), утвърден със Заповед РД 11-75/08.01.2020 г. на изпълнителния директор на БАБХ, изменен със Заповед № РД 11-976/13.05.2020 г.;