Отдел "Одит на официалния контрол"


Заповед № РД 11-137/02.02.2022 г. за изменение на "Тригодишната програма за извършване на одити на официалния контрол в БАБХ, съгласно член 6 от Регламент (ЕС) 2017/625", одобрена със Заповед № РД 11-190/27.01.2021 г., в частта за 2022 г.

Заповед № РД-11-190/27.01.2021 г. за одобрение на тригодишна програма за одити на официалния контрол за периода 2021 г. - 2023 г. и тригодишна програма за одити на официалния контрол в БАБХ за периода 2021-2023 г.

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОДИТИ НА ОФИЦИАЛНИЯ КОНТРОЛ В БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 6 НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/625“- Версия 01

Заповед № РД 11-277/27.01.2020 г. за одобрение на „ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОДИТИ НА ОФИЦИАЛНИЯ КОНТРОЛ В БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 6 НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/625“- Версия 01

Образци на документи към ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОДИТИ НА ОФИЦИАЛНИЯ КОНТРОЛ В БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 6 НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/625“- Версия 01, одобрена със Заповед № РД 11-277/27.01.2020 г.

ТРИ ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОДИТИ НА ОФИЦИАЛНИЯ КОНТРОЛ В БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 4, ПАРАГРАФ 6 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 882/2004 И ЧЛ.21 ОТ ДИРЕКТИВА 2000/29/ЕК 2018 – 2020 ГОДИНА

Тригодишна програма за извършване на одити на официалния контрол в БАБХ съгласно чл. 4, п. 6 на Регламент (ЕО) №882/2004 за периода 2018 – 2020 г. одобрена със заповед № РД 11-172/24.01.2018 г. на изпълнителния директор на БАБХ.

Заповед № РД 11-1032/21.05.2020г. за изменение на тригодишната програма (2018-2020 г.) за извършване на одити на официалния контрол в БАБХ, в частта за 2020 г.

Заповед №РД 11-1334/11.07.2019 г. за изменение на „Тригодишната програма за одити на официалния контрол“  в БАБХ, съгласно чл. 4, пар.6 на Регламент (ЕО) №882/2004 в частта за 2019 г.

Заповед № РД 11-587/19.03.2019 г. за одобрение на „Процедура за извършване на одити на официалния контрол в БАБХ съгласно чл. 4, п. 6 на Регламент (ЕО) №882/2004, версия 02“

Процедура за извършване на одити на  официалния контрол в БАБХ съгласно чл. 4, п. 6 на  Регламент (ЕО) №882/2004, версия 02“ одобрена със Заповед № РД 11-587/19.03.2019 г. на изпълнителния директор на БАБХ

Образци на документи към „Процедура за извършване на одити на  официалния контрол в БАБХ съгласно чл. 4, п. 6 на  Регламент (ЕО) №882/2004, версия 02“ одобрена със Заповед № РД 11-587/19.03.2019 г. на изпълнителния директор на БАБХ

Заповед № РД 11-729/12.04.2019 г. за изменение на „Тригодишната програма за извършване на одити на  официалния контрол в БАБХ, съгласно чл. 4, п. 6 на  Регламент (ЕО) №882/2004“ в частта за 2019 г.

Програма за извършване на одити на официалния контрол в БАБХ, съгласно чл. 4, п. 6 на  Регламент (ЕО) №882/2004 за 2019 г.“, изменена със Заповед № РД 11-729/12.04.2019 г.

Заповед № РД 11-49/11.01.2019 г. за изменение на тригодишната програма (2018 г.-2020 г.) за извършване на одити на официалния контрол в БАБХ, съгласно член 4, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 882/2004, в частта за 2019 г.

Заповед № РД 11-944/04.06.2018 г. за одобрение на „Процедура за вътрешни одити в БАБХ съгласно чл. 4, п. 6 на Регламент (ЕО) №882/2004, версия 01“

Процедура за вътрешни одити в БАБХ съгласно чл. 4, п. 6 на  Регламент (ЕО) №882/2004, версия 01“ одобрена със заповед № РД 11-944/04.06.2018 г. на изпълнителния директор на БАБХ.

Образци на документи към Процедура за вътрешни одити в БАБХ съгласно чл. 4, п. 6 на  Регламент (ЕО) №882/2004, версия 01“ одобрена със заповед № РД 11-944/04.06.2018 г.  на изпълнителния директор на БАБХ

Референтен документ за Мрежата за националните одитни системи. Работна група – Анализ на първопричините.

Референтен документ на Мрежата за националните одитни системи. Планиране на одитите на официалните системи за контрол на основата на риска.

Референтен документ на Мрежата за националните одитни системи. Одитиране на ефективността на системите за официален контрол.

Референтен документ на Мрежата за националните одитни системи. Независимост и независим преглед на одитния процес.

Референтен документ на Мрежата за националните одитни системи. Одитни доказателства.

Заповед № РД 11-172/24.01.2018 г. за одобрение на „Тригодишна програма за извършване на одити на официалния контрол в БАБХ съгласно чл. 4, п. 6 на Регламент (ЕО) №882/2004 за периода 2018 – 2020 г.“

Процедура за вътрешни одити в БАБХ съгласно чл. 4, п. 6 на  Регламент (ЕО) №882/2004, версия 09“ одобрена със заповед № РД 11-155/22.01.2018 г. на изпълнителния директор на БАБХ.

Заповед № РД 11-155/22.01.2018 г. за одобрение на „Процедура за вътрешни одити в БАБХ съгласно чл. 4, п. 6 на Регламент (ЕО) №882/2004, версия 09“