Дирекция "Контрол на храните "


Заповед № РД 11- 755/14.04.2022 г на изпълнителния директор на БАБХ

Заповед № РД 11- 673/04.04.2022 г на изпълнителния директор на БАБХ

Заповед № РД 11-1481/30.06.2021 г. на изпълнителния директор на БАБХ за издаване на стикери за удостоверяване регистрацията на превозните средства за транспортиране на храни;

Заповед №РД11-1034/21.05.2020 г. за утвърждаване на инструкция "Модул за контрол и проследимост на произхода на българско сурово мляко при производство на млечни продукти"

Чек-лист от проверка на храни и/или материали и предмети в контакт с храни, предназначени за износ, във връзка със заявление за издаване на сертификат за износ

Чек-лист за оценка на рибопреработвателно предприятие

Чек-лист за оценка на съответствието на млекопреработвателното предприятие с изискванията на Регламент /ЕО/ № 852/2004 на Европейския парламент и Съвета относно хигиена на храните и Регламент /ЕО/ 853/2004 на Европейския парламент и Съвета относно специфичните хигиенни правила за храните от животински произход

Чек-лист за проверка на хигиенното и технологичното състояние на риболовен кораб

Чек-лист за проверка на местата за разтоварване на сушата и първа продажба на риба

Чек-лист за проверка на съответствието на етикиране/представяне на информация за храните с действащото законодателство.

Чек-лист за инспекция на кухни майки, детски млечни кухни и кетъринг.

Чек-лист за оценка на съответствие за месопреработвателни предприятия с изискванията на законодателството.

Чек-лист за инспекция на обект за обществено хранене.

Чек-лист за инспекция на обект за търговия на дребно.

“Основни насоки за прилагане на добри хигиенни практики по отношение на микробиологично замърсяване при първично производство"

Стандартна оперативна процедура за контрол на земеделски стопанства за спазване на законоустановените изисквания за управление (ЗИУ 4, ЗИУ 6, ЗИУ 7, ЗИУ 8, ЗИУ 9, ЗИУ 5) при проверка за кръстосано съответствие

Стандартна оперативна процедура за мониторинг на използването на регистрирани наименования на пазара

Стандарта оперативна процедура за официален контрол при внос на биологични продукти

Стандартна оперативна процедура за официален контрол на храни в търговската мрежа върху употребата на термини и означения за биологичен метод на производство

Стандартна оперативна процедура за издаване на разрешение за оператори на хранителни банки

Стандартна оперативна процедура за регистрация на обекти по реда на чл. 26 от Закона за храните

Стандартна оперативна процедура за регистрация на обекти по реда на чл. 31 от Закона за храните

Стандартна оперативна процедура за регистрация на транспортни средства по реда на чл. 55 от Закона за храните

Стандартна оперативна процедура за регистрация на оператор, който извършва търговия от разстояние, по реда на чл. 61 от Закона за храните

Стандартна оперативна процедура за инспекция на обекти за производство и търговия на едро с храни от неживотински произход – СОП КХ-32 /версия 01/