Европейска координация


Списък с полезни връзки към други електронни страници

 

1. Официалния вестник на Общността

https://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html

2. Съвета на Европейската комисия и на Европейския съвет

https://www.consilium.europa.eu/en/topics/agriculture/

3. Генералните дирекции в Европейската комисия

http://ec.europa.eu/about/ds_en.htm

4. Генерална дирекция „Здраве и безопасност на храните“ (ГД САНТЕ)

http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/index_en.htm

5. Постоянните комитети към Европейската комисия

https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/committees/paff-committees_en

6. Организационната структура на ГД САНТЕ

http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/chart.pdf

7. Дирекция F “Одити и анализи в областта на здравето и храните“ в ГД САНТЕ (бивша Служба по храните и ветеринарните въпроси - FVO)

http://ec.europa.eu/food/audits_analysis/index_en.htm

8. Европейския орган по безопасност на храните (EFSA)

http://www.efsa.europa.eu/

9. Специалната страница на ГД САНТЕ за Антимикробната резистентност.

http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/amr/index_en.htm

10. Програма „По-добро обучение за по-безопасни храни“ (Better training for safer food) на Европейската комисия

http://ec.europa.eu/chafea/food/

11. Европейска агенция по лекарствата (ЕMА)

https://www.ema.europa.eu/en

12. Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC)

https://www.ecdc.europa.eu/en

13. Служба на Общността за сортовете растения (CPVO)

https://cpvo.europa.eu/

14. Изпълнителна агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните (Chafea)

https://ec.europa.eu/chafea/index_en.htm

15. Европейска агенция по химикали (ЕСНА)

https://echa.europa.eu/home