Начало 12 май - Международен ден на растителното здраве

12 май - Международен ден на растителното здраве


12 май е обявен от Общото събрание на ООН за Международен ден на растителното здраве и този ден ще се отбелязва всяка година
 
Решението е приветствано от цялото растително-здравно общество и е признато като важно продължение на Международната година за растително здраве 2020. Този специален ден е възможност за цялата растително-здравна общност да покаже колко важни са растенията за всички останали живи организми на Земята. Растенията съставляват 80% от храната, която ядем и произвеждат 98% от кислорода, който дишаме и въпреки това те са застрашени. Всяка година до 40% от хранителните ресурси се губят в следствие на вредители и болести по растенията (вируси, бактерии, гъби, нематоди, акари, насекоми, инвазивни растения и други). Това засяга както продоволствената сигурност, така и селското стопанство, който е основен източник на доходи за уязвимите селски райони. Защитата на растенията е и защита на здравето на хората и животните и с тази ключова инициатива, се цели да се повиши информираността на обществеността за значението на здравето на растенията за живота на Земята. И за България, и за целия свят растителното здраве касае пряко: 
- предотвратяването на разпространението на вредители и болести по растенията; 
- нуждата от подобряване на продоволствената сигурност, 
- опазването на околната среда и биологичното разнообразие;
- стимулирането на икономическото развитие, 
 
Тези фактори са особено актуални напоследък, в условията на икономическа и геополитическа криза. Появата на нови, често пъти агресивни видове вредители и патогенни организми за растенията се определя от динамичните и прогресивни климатични промени, нарастващата международна търговия с растителни стоки и повишената мобилност на хората.
 
Здравите растенията са кислород и храна за хората и животните, гаранция за по-високи добиви с високо качество; дават поминък, препитание и бизнес, подпомагат хората в борбата с неблагоприятните климатични промени, недостига на вода и ерозията на почвата.
 
Как можем да допринесем за опазване на здравето на растенията? Да се грижим за здравето на растенията означава:
1. Отговорно да пътуваме по света – да не пренасяме семена, растения, растителни продукти от страна в страна, от континент на континент. Рискуваме да пренесем растителни видове, а с тях болести и неприятели, които да се превърнат в агресивни „нашественици“ на новото място, способни да унищожат местните растения.
2. С любов и знания да отглеждаме растенията, за да са здрави и да предлагат безвредна продукция! Да правим превенция, чрез устойчиви на болести и неприятели сортове растения, прилагане на високо ниво на агротехника, избор на продукти за растителна защита, основан на оценка на риска, и приоритетно използване на ниско рискови вещества. 
3. Да гарантираме, че производството и търговията с растения и растителни продукти, и транспортирането на различни стоки в дървен опаковъчен материал (палети, боксове) се осъществяват при спазване на международните фитосанитарни изисквания и се придружават от растителен паспорт или фитосанитарен сертификат след извършен фитосанитарен контрол. С тези задачи ежедневно се занимават специалистите по растително здраве. 
 
Ако всички заедно успяваме да защитим и предпазим растенията от вредители, това би означавало:
    • Намаляване разходите за справяне с неотложни случаи на зарази по растенията
    • Избягване пагубното въздействие на вредителите върху селското стопанство, поминъка и изхранването на населението 
Всеки един от нас има своята роля в опазване здравето на растенията.