ЗАПОВЕД
№ РД 11-2047
гр. София, 25.10.2016 г.


На основание чл. 5, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 1 от Устройствения правилник на Българската агенция по безопасност на храните и чл. 244, ал. 1 от Закона за обществените поръчки

Н А Р Е Ж Д А М:

I.    Изменям и допълвам „Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки възлагани от Българската агенция по безопасност на храните“, утвърдени със Заповед № РД 11-1779 от 19.09.2016 г., изм. със Заповед № РД 11-1812 от 28.09.2016 г., както следва:

1.В чл. 5, ал. 1 се изменя така:

„(1) За управлението на цикъла на обществените поръчки, финансирани изцяло с бюджетни средства и/или със средства от европейските фондове, по които БАБХ е бенефициент, се обособява вътрешно специализирано звено, съставено от служители от отдел „Управление на собствеността, обществени поръчки и административно-правни дейности“ в дирекция „Правна“, наричано по-долу „звеното“. Изпълнителният директор на БАБХ определя със заповед поименния състав на звеното.“

2. В чл. 31, ал. 1 думите „с докладна записка“ се заличават.

II.    В срок до 31.10.2016 г. да се изготви консолидиран вариант на „Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки възлагани от Българската агенция по безопасност на храните“.

III.       Заповедта и консолидирания вариант на горепосочените правила да се публикуват на интернет страницата на БАБХ в раздел „Обществени поръчки – профил на купувача“.

Настоящата заповед е неразделна част от Заповед № РД 11-1779 от 19.09.2016 г., изм. със Заповед № РД 11-1812 от 28.09.2016 г.

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на БАБХ.

 

Заповедта да се доведе до знанието на директорите на дирекции в ЦУ на БАБХ, на директорите на областните дирекции по безопасност на храните, НДНИВМИ, ЦЛВСЕЕ, ЦЛКР, ЦЛХИК, ЦЛОЗФ, за сведение, както и на главния секретар–за сведение и изпълнение.

 

Д-Р ДАМЯН ИЛИЕВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР