З А П О В Е Д

 РД11-1812

 гр. София,  28.09.2016 г.


  На основание чл. 5, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 1 от Устройствения правилник на Българската агенция по безопасност на храните и чл. 244, ал. 1 от Закона за обществените поръчки,

 
 Н А Р Е Ж Д А М:

 I.    Изменям „Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки възлагани от Българската агенция по безопасност на храните“, утвърдени със Заповед № РД11-1779/19.09.2016 г., както следва:

1.   В чл. 27, ал. 1 думата „касата“ се заменя с думите „касата/металния шкаф“;

2.   В чл. 40, ал. 1 думата „касата“ се заменя с думите „касата/металния шкаф“;

3.   В § 1 от Допълнителните разпоредби думата „министъра“ се заменя с думите „изпълнителния директор“.

II. Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на БАБХ в раздел „Обществени поръчки – профила на купувача“.

 Настоящата заповед е неразделна част от Заповед № РД11-1779/19.09.2016 г.

 Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на Главния секретар на Българска агенция по безопасност на храните.

 Настоящата заповед да се доведе до знанието на директорите на дирекции в ЦУ на БАБХ, ОДБХ, НДНИВМИ, ЦЛВСЕЕ, ЦЛКР, ЦЛХИК, ЦЛОЗФ и главния секретар на БАБХ, за сведение и изпълнение.

 

 Д-Р ДАМЯН ИЛИЕВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР