З А П О В Е Д

 РД11-1779

 гр. София,  19.09.2016 г.


  На основание чл. 5, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 1 от Устройствения правилник на Българската агенция по безопасност на храните и чл. 244, ал. 1 от Закона за обществените поръчки,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 1.   Отменям „Вътрешни правила за планиране, възлагане и мониторинг на обществени поръчки в Българската агенция по безопасност на храните“, утвърдени със Заповед № РД11-1577/30.09.2014 г., изменени със Заповед № РД11-1406/27.08.2015 г., Заповед № РД11-1407/28.08.2015 г. и Заповед № РД11-1185/30.06.2016 г.

2.   Отменям „Вътрешни правила за поддържане на профила на купувача в Българската агенция по безопасност на храните“, утвърдени със Заповед № РД11-1578/30.09.2014 г., изменени със Заповед № РД11-1406/27.08.2015 г. и Заповед № РД11-1407/28.08.2015 г.

3.   Утвърждавам „Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки възлагани в Българската агенция по безопасност на храните“, съгласно приложението неразделна част към настоящата заповед.

4.   Заповедта, ведно с утвърдените вътрешни правила да се публикуват на интернет страницата на БАБХ в раздел „Обществени поръчки – профила на купувача“.

 

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на Главния секретар на Българска агенция по безопасност на храните.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на директорите на дирекции в ЦУ на БАБХ, ОДБХ, НДНИВМИ, ЦЛВСЕЕ, ЦЛКР, ЦЛХИК, ЦЛОЗФ и главния секретар на БАБХ за сведение и изпълнение.

 

 

Д-Р ДАМЯН ИЛИЕВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР