З А П О В Е Д

 РД11-1185

 гр. София, 30.06.2016 г.

  На основание чл. 5, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 1 от Устройствения правилник на Българската агенция по безопасност на храните, във връзка с § 3 от Преходни и заключителни разпоредби на Постановление № 285 на МС от  30.12.2015 г. за дейността на Централния орган за покупки за нуждите на органите на изпълнителната власт (Обн., ДВ, бр. 2 от 8.01.2016 г.),


  Н А Р Е Ж Д А М:

 1.   Изменям и допълвам „Вътрешни правила за планиране, възлагане и мониторинг на обществени поръчки в Българската агенция по безопасност на храните“, утвърдени със Заповед № РД11-1577/30.09.2014 г., изменени със Заповед № РД11-1406/27.08.2015 г. и Заповед № РД11-1407/28.08.2015 г., както следва:

1.1.   Създава се Глава петнадесета „ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ ЦЕНТРАЛНИЯ ОРГАН ЗА ПОКУПКИ“, със следните членове:

Чл. 105. (1) Възлагането на обществени поръчки чрез Централния орган за покупки се осъществява по реда и при условията на Постановление № 385 от 30 декември 2015 г. за дейността на Централния орган за покупки за нуждите на органите на изпълнителната власт.

(2) Подготовката, организирането и провеждането на процедурите за избор на изпълнител по договорите, сключване въз основа на рамково споразумение се извършва от дирекция „Правна“ - отдел „Обществени поръчки и административно-правни дейности“ (ОПАПД).

(3) При необходимост от специални знания, подготовката на поканите до потенциалните изпълнители се осъществява със съдействието на служители от  други дирекции (при необходимост от изготвяне на технически спецификации и др.) в рамките на функционалната им компетентност.

(4) Провеждане на процедурите се извършва при условията и по реда посочен в сключените рамкови споразумения и съобразно дадените писмени указания от Централния орган за покупки.

(5) Контрола по изпълнението на сключените договори се осъществява по реда на Глава единадесета.

Чл. 106. (1) Дирекция „Правна“ - отдел ОПАПД съдейства за изпълнение на функциите на Централния орган за покупки (ЦОП) при планирането, подготовката и провеждането на процедури за сключване на рамкови споразумения за доставка на стоки и услуги като:

1. подава заявки чрез Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП) към ЦОП за нужните стоки и услуги в определените от ЦОП срокове;

2. изготвя и изпраща до ЦОП в посочените от него срокове технически спецификации за нужните стоки или услуги, спазвайки изискванията на чл. 48-53 от ЗОП и указанията на ЦОП;

3. изготвя и изпраща разяснения по предоставените технически спецификации в срок не по-късно от два дни преди изтичането на нормативно определения срок за даване на разяснения от възложителя по съответната централизирана поръчка;

4. участва със свои представители в комисиите, назначени от ЦОП.

(2) В случай, че дирекция „Правна“ не разполага с необходимата информация по ал. 1, т. 1, изисква от компетентната дирекция, заявила стоките и услугите по т. 1 и я изпраща чрез Системата СЕВОП на ЦОП.

(3) Българската агенция по безопасност на храните, чрез дирекция „Правна“ - отдел ОПАПД:

1. подготвя и провежда малки състезателни процедури чрез Системата СЕВОП за набиране на оферти от потенциалните изпълнители по сключените в СЕВОП от ЦОП рамкови споразумения при спазване условията на тези споразумения;

2. сключва договори за доставки и услуги с потенциални изпълнители по сключените от ЦОП в СЕВОП рамкови споразумения при спазване условията на тези споразумения;

3. изпраща до ЦОП необходимата информация, съгласно Постановление № 385 на Министерския съвет от 2015 г. за дейността на Централния орган за покупки за нуждите на органите на изпълнителната власт;

4. осигурява наличието в Системата СЕВОП на сключения договор, както и на всички документи за проведените малки състезателни процедури.“.

 

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на Главния секретар на Българска агенция по безопасност на храните.

 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на директорите на дирекции в ЦУ на БАБХ, ОДБХ, НДНИВМИ, ЦЛВСЕЕ, ЦЛКР, ЦЛХИК, ЦЛОЗФ и главния секретар на БАБХ, за сведение и изпълнение.

   

Д-Р ДАМЯН ИЛИЕВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР