ЗАПОВЕД

 № РД 11-1407

 София, 28.08.2015 г.

 

На основание чл. 5, ал. 1, т. 2, ал. 2, т. 1 от Устройствения правилник на Българската агенция по безопасност на храните във връзка с чл. 8б и чл. 22г от Закона за обществените поръчки

 НАРЕЖДАМ:

 I. Изменям “Вътрешни правила за планиране, възлагане и мониторинг на обществени поръчки в Българската агенция по безопасност на храните(утвърдени със Заповед № РД 11-1577/30.09.14 г. на изпълнителния директор на БАБХ ), както следва:

1. в чл. 2, ал. 7, т. 3:

- думите „Административно и информационно обслужване, връзки с обществеността и инвестиции” /АИОВОИ/ се заменят с думите „Информационни технологии и информационни системи /ИТИС/“;

- символа „:” и буква „а” се заличават;

- думите „б) оказва съдействие при изготвяне и изразява писмено становище за изготвените технически задания и описания на предметите на поръчката, когато тя е свързани със строителство.” се заменят с думите „4. дирекция „Административно  обслужване, протокол, връзки с обществеността и инвестиции” /АОПВОИ/ оказва съдействие при изготвяне и изразява писмено становище за изготвените технически задания и описания на предметите на поръчката, когато тя е свързани със строителство.”;

2. в чл. 4, ал. 2, т. 2, чл. 21, чл. 37, ал. 1 и чл. 97 абревиатурата „АИОВОИ“ се заменя с „АОПВОИ“;

3. в чл. 14а, ал. 2, чл. 38, ал. 3, т. 5 и т. 6, ал. 6 и ал. 10, чл. 44, ал. 3, чл. 45, ал. 2, чл. 51, ал. 3, чл. 53, ал. 1, т. 2, чл. 62, т. 5, чл. 63, ал. 4, чл. 66, ал. 1, т. 2, чл. 67, ал. 3, чл. 75, ал. 4, чл. 76, ал. 4, чл. 79, ал. 4, чл. 89, ал. 4 и ал. 5, чл. 90, ал. 2 и чл. 91, ал. 2 и ал. 3 абревиатурата „АИОВОИ“ се заменя с „ИТИС“;

4. навсякъде абревиатурата „ФСД“ се заменя с „ФУС“.

           

II. Изменям “Вътрешни правила за поддържане на профила на купувача в Българската агенция по безопасност на храните” (утвърдени със Заповед № РД 11-1578/30.09.14 г. на изпълнителния директор на БАБХ), както следва:

1. навсякъде абревиатурата „АИОВОИ“ се заменя с „ИТИС“;

2. навсякъде абревиатурата „ФСД“ се заменя с „ФУС“.

 

ІІІ. Заповедта да се публикува на интернет страницата на БАБХ в раздел „ОЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ – профил на купувача“.

 

Настоящата заповед отменя Заповед № РД 11-1406/27.08.2015 г. на изпълнителния директор на БАБХ и е неразделна част от Заповед № РД 11-1577/30.09.2014 г. и Заповед № РД 11-1578/30.09.2014 г. на изпълнителния директор на БАБХ.

 

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на БАБХ.

             

Настоящата заповед да се доведе до знанието на директорите на дирекции в ЦУ на БАБХ, ОДБХ, НДНИВМИ, ЦЛВСЕЕ, ЦЛКР, ЦЛХИК и главния секретар на БАБХ за сведение и изпълнение.

 

 

Д-Р ДАМЯН ИЛИЕВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР