Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) е юридическо лице на бюджетна издръжка, второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на земеделието и храните и се ръководи и представлява от изпълнителен директор, който е възложител на обществени поръчки съгласно чл. 5, ал. 2, т. 13 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Във връзка с чл. 7, ал. 1 от ЗОП, възложителят може да определи длъжностно лице, което да организира и/или да възлага обществени поръчки. С изключение на случаите по ал. 1, в отсъствие на възложителя правомощията му, свързани с възлагане на обществени поръчки, се изпълняват от лицето, което го замества съгласно нормативен, административен или друг акт, който определя представителството на възложителя.

Информация за конкретна обществена поръчка може да бъде получена от лицата и на адресите посочени в съответния документ публикуван в Регистъра на обществените поръчки към Агенцията по обществени поръчки и „профила на купувача“ на БАБХ на телефоните и адресите, посочени в същия документ.

Официална страница на БАБХ в интернет: http://www.babh.government.bg/

„Профил на купувача“ на БАБХ: http://babh.government.bg/op/

Работното време на служителите на агенцията е с продължителност 8 часа дневно с променливи граници от 8,00 до 19,00 ч. с почивка 30 минути, която може да се ползва между 12,00 и 14,00 ч., и с период на задължително присъствие от 10,00 до 16,30 ч.