Дата: 19.02.2015
Номер: 02378-2015-0005


 • Протокол 1.pdf 2015-06-04

  Протокол № 1/22.04.2015г. от работата на комисията
 • Обява.pdf 2015-06-04

  Обява за отваряне на ценовите оферти
 • Протокол №2.pdf 2015-06-22

  Протокол № 2 от работата на комисията за разглеждане на постъпилите оферти
 • Оценителни листове за обособена позиция №1.rar 2015-06-22

  Оценителни листове на предложенията за изпълнение на поръчка с предмет: „Изграждане на национални електронни регистри и внедряване на нови административни услуги“ за обособена позиция:1.„Изграждане на национални електронни регистри за храни от животински произход, за храни от неживотински произход и на предприятията за странични животински продукти. Внедряване на нови електронни административни услуги,свързани с използването на разработените регистри в изпълнение на Договор № 14-32-9/01.09.2014 г.“–8 /осем/ броя
 • Оценителни листове за обособена позиция №2.rar 2015-06-22

  Оценителни листове на предложенията за изпълнение на поръчка с предмет: „Изграждане на национални електронни регистри и внедряване на нови административни услуги“ за обособена позиция: 2. „Изграждане на националния електронен регистър на обектите за обществено хранене и търговия на дребно с храни. Внедряване на нови електронни административни услуги, свързани с използването на разработения регистър“ в изпълнение на Договор № 14-32-10/01.09.2014 г.“ – 8 /осем/ броя
 • Протокол №3.pdf 2015-06-22

  Протокол № 3 от работата на комисията за разглеждане на постъпилите оферти
 • Протокол №4.pdf 2015-06-22

  Протокол № 4 от работата на комисията за разглеждане на постъпилите оферти
 • Обобщен оценъчен лист по позиция №1.pdf 2015-06-22

  Обобщен оценъчен лист на ценовите предложения по обособена позиция 1. „Изграждане на национални електронни регистри за храни от животински произход, за храни от неживотински произход и на предприятията за странични животински продукти. Внедряване на нови електронни административни услуги, свързани с използването на разработените регистри в изпълнение на Договор № 14-32-9/01.09.2014 г.“
 • Обобщен оценъчен лист по позиция №2.pdf 2015-06-22

  Обобщен оценъчен лист на ценовите предложения по обособена позиция 2. „Изграждане на националния електронен регистър на обектите за обществено хранене и търговия на дребно с храни. Внедряване на нови електронни административни услуги, свързани с използването на разработения регистър“ в изпълнение на Договор № 14-32-10/01.09.2014 г.“
 • Решение РД 11-1032.pdf 2015-06-22

  Решение № РД 11-1032/19.06.2015 г. на Възложителя за избор на изпълнител по обществена поръчка с предмет: „Изграждане на национални електронни регистри и внедряване на нови административни услуги“ с две обособени позиции: 1. „Изграждане на национални електронни регистри за храни от животински произход, за храни от неживотински произход и на предприятията за странични животински продукти. Внедряване на нови електронни административни услуги, свързани с използването на разработените регистри“ в изпълнение на Договор № 14-32-9/01.09.2014 г. и 2. „Изграждане на националния електронен регистър на обектите за обществено хранене и търговия на дребно с храни. Внедряване на нови електронни административни услуги, свързани с използването на разработения регистър“ в изпълнение на Договор № 14-32-10/01.09.2014 г.“.
 • ПИСМО КОМСОФТ.docx 2015-07-23

  Освобождаване на гаранция за участие на „КОМСОФТ“ ООД
 • ПИСМО СИЕЛА НОРМА.docx 2015-07-23

  Освобождаване на гаранция за участие на „СИЕЛА НОРМА“ АД
 • ПИСМО ТИМЕКС БГ.docx 2015-07-23

  Освобождаване на гаранция за участие на „ТИМЕКС БГ“ ООД
 • ПИСМО АЙСИДЖЕН КОРПОРЕЙШЪН.docx 2015-07-23

  Освобождаване на гаранция за участие на „АЙСИДЖЕН КОРПОРЕЙШЪН“ ООД
 • ПИСМО ИНДЕКС БЪЛГАРИЯ.docx 2015-07-23

  Освобождаване на гаранция за участие на „ИНДЕКС БЪЛГАРИЯ “ ООД
 • ПИСМО ВИ ДЖЕЙ СОФТ.docx 2015-07-23

  Освобождаване на гаранция за участие на „ВИ ДЖЕЙ СОФТ “ ЕООД
 • ПИСМО БУЛ ЕС АЙ.docx 2015-07-23

  Освобождаване на гаранция за участие на „БУЛ ЕС АЙ “ ООД
 • Договор 133 от 07.07.2015 г.pdf 2015-08-07

  Договор № 133/07.07.2015 г., сключен между БАБХ и ДЗЗД „Ви Джи Би“ за обособена позиция № 1
 • 2. Technical specification_1.doc 2015-08-07

  Приложение № 1 към договор №133/07.07.2015 г. – Техническа спецификация за обособена позиция № 1
 • Техническо предложение.pdf 2015-08-07

  Приложение № 2 към договор №133/07.07.2015 г. – Техническо предложение за обособена позиция № 1
 • Ценово предложение 14-32-9.pdf 2015-08-07

  Приложение № 3 към договор №133/07.07.2015 г. – Ценово предложение за обособена позиция № 1
 • Договор 134 от 7.07.2015 г.pdf 2015-08-07

  Договор № 134/07.07.2015 г., сключен между БАБХ и ДЗЗД „Ви Джи Би“ за обособена позиция № 2
 • 3. Technical specification_2.doc 2015-08-07

  Приложение № 1 към договор №134/07.07.2015 г. – Техническа спецификация за обособена позиция № 2
 • Техническо предложение по Договор 134.pdf 2015-08-07

  Приложение № 2 към договор №134/07.07.2015 г. – Техническо предложение за обособена позиция № 2
 • Ценово предложение 14-32-10.pdf 2015-08-07

  Приложение № 3 към договор №134/07.07.2015 г. – Ценово предложение за обособена позиция № 2
 • Обявление за възложена поръчка.pdf 2015-08-07

  Обявление за възложена поръчка
 • Плащания по договор 134_07.07.2015 г.doc 2015-08-18

  Информация за изплатени средства по договор № 134/07.07.2015 г. с предмет “Изграждане на национални електронни регистри и внедряване на нови административни услуги” по Обособена позиция №2 “Изграждане на националния електронен регистър на обектите за обществено хранене и търговия на дребно с храни. Внедряване на нови електронни административни услуги, свързани с използването на разработения регистър”
 • Плащания по договор 133_07.07.2015 г.doc 2015-08-18

  Информация за изплатени средства по договор № 133/07.07.2015 г. с предмет “Изграждане на национални електронни регистри и внедряване на нови административни услуги” по Обособена позиция №1 “Изграждане на национални електронни регистри за храни от животински произход, за храни от неживотински произход и на предприятия за странични животински продукти. Внедряване на нови електронни административни услуги, свързани с използването на разработените регистри.”
 • Плащания по договор 133_07.07.2015 г.doc 2016-01-19

  Информация за изплатени средства по договор № 133/07.07.2015 г.
 • Плащания по договор 134_07.07.2015 г.doc 2016-01-19

  Информация за изплатени средства по договор № 134/07.07.2015 г
 • Информация с изх. номер 293-Ю от 15.01.2016 г..pdf 2016-02-01

  Информация с изх. № 293-Ю/15.01.2016г. за изпълнен Договор № 133/07.07.2015 г., сключен между БАБХ и ДЗЗД „Ви Джи Би“
 • Информация с изх. номер 294-Ю от 15.01.2016 г.pdf 2016-02-01

  Информация с изх. № 294-Ю/15.01.2016г. за изпълнен Договор № 134/07.07.2015 г., сключен между БАБХ и ДЗЗД „Ви Джи Би“
 • ДЗЗД Ви Джи Би.docx 2016-02-01

  Освобождаване на гаранция за изпълнение на ДЗЗД „Ви Джи Би “.