Дата: 31.07.2015
Номер: 02378-2015-0010


 • Протокол 1.pdf 2015-09-15

  Протокол № 1 от работата на комисията
 • Обява изх N 6144-Ю.pdf 2015-10-06

  Обява с изх. № 6144-Ю от 06.10.2015 г. на председателя на комисия, назначена със Заповед № РД11-1444/11.09.2015 г. на заместник изпълнителния директор на БАБХ
 • Протокол 2 от 28.09.2015.pdf 2015-10-15

  Протокол № 2/28.09.2015 г. от работата на комисията
 • Протокол №3 от 09.10.2015 г..pdf 2015-10-15

  Протокол № 3/09.10.2015 г. от работата на комисията
 • Решение №РД11-1562 от 15.10.2015 г..pdf 2015-10-15

  Решение № РД11-1562/15.10.2015 г. на Възложителя за класиране на участниците и обявяване на изпълнител по обществената поръчка
 • Решение за прекратяване на обособена позиция 6 във форма на АОП.pdf 2015-11-12

  Решение № РД11-1562 от 15.10.2015 г. на заместник изпълнителния директор на БАБХ за прекратяване на процедурата по обособена позиция № 6: „Кръвни проби от птици - изследване за Орнитоза“ във форма на АОП
 • БИОФАРМИНЖЕНЕРИНГ- РВС.docx 2015-11-18

  Освобождаване на гаранция за участие на „Биофарминженеринг – РВС“ по обособени позиции №№ 1и 4.
 • БИОФАРМИНЖЕНЕРИНГ- РВС.docx 2015-11-18

  Освобождаване на гаранция за участие на „Биофарминженеринг – РВС“ по обособени позиции №№ 3 и 5.
 • Info za osvob. garancii za uchastie 1.docx 2015-11-24

  Информация за освободени банкови гаранции за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на акредитирани лаборатории за диагностични изследвания по Държавната профилактична програма за 2015 г.“, включваща 6 (шест) обособени позиции
 • Омнилаб ООД.docx 2016-03-30

  Освобождаване на гаранции за участие –по обособена позиция -4
 • Договор 174-ОП2.rar 2015-11-12

  Договор № 174/27.10.2015 г., сключен между БАБХ и обединение „Биофарминженеринг – РВС“ за обособена позиция № 2: „Кръвни проби от ДПЖ - изследване за Бруцелоза“
 • Договор 175-ОП5.rar 2015-11-12

  Договор № 175/27.10.2015 г., сключен между БАБХ и обединение „Биофарминженеринг – РВС“ за обособена позиция № 5: „Кръвни проби от коне - изследване за Инфекциозна анемия по конете“
 • Договор 176-ОП3.rar 2015-11-12

  Договор № 176/27.10.2015 г., сключен между БАБХ и обединение „Биофарминженеринг – РВС“ за обособена позиция № 3: „Кръвни проби от кочове за изследване на Заразен епидидимит“
 • Договор 177-ОП4.rar 2015-11-12

  Договор № 177/30.10.2015 г., сключен между БАБХ и обединение „Биофарминженеринг – РВС“ за обособена позиция № 4: „Кръвни проби от коне - изследване за Сап“
 • Договор 178-ОП1.rar 2015-11-12

  Договор № 178/30.10.2015 г., сключен между БАБХ и обединение „Биофарминженеринг – РВС“ за обособена позиция № 1: „Кръвни проби от ЕПЖ - изследване за Бруцелоза“
 • Обявление за възложена поръчка с изх. номер 6827-Ю от 04.11.2015 г..pdf 2015-11-12

  Обявление за възложена поръчка с изх. номер 6827-Ю/04.11.2015 г.
 • Договор №174 от 27.10.2015 г..pdf 2016-01-18

  Информация за изпълнен договор №174/27.10.2015 г. по обособена позиция №2, с предмет: „Кръвни проби от ДПЖ - изследване за Бруцелоза“
 • Договор №175 от 27.10.2015 г..pdf 2016-01-18

  Информация за изпълнен договор №175/27.10.2015 г. по обособена позиция №5, с предмет: „Кръвни проби от коне - изследване за Инфекциозна анемия по конете“
 • Договор №176 от 27.10.2015 г..pdf 2016-01-18

  Информация за изпълнен договор №176/27.10.2015 г. по обособена позиция №3, с предмет: „Кръвни проби от кочове за изследване на Заразен епидидимит“
 • Договор №177 от 30.10.2015 г..pdf 2016-01-18

  Информация за изпълнен договор №177/30.10.2015 г. по обособена позиция №4 , с предмет: „Кръвни проби от коне - изследване за Сап“
 • Договор №178 от 30.10.2015 г..pdf 2016-01-18

  Информация за изпълнен договор №178/30.10.2015 г. по обособена позиция №1, с предмет: „Кръвни проби от ЕПЖ - изследване за Бруцелоза“
 • Информация за освободена гаранция за изпълнение на договор №174 от 27.10.2015 г..rar 2016-01-25

  Информация за освободена гаранция за изпълнение на договор №174/27.10.2015 г. по обособена позиция №2, с предмет: „Кръвни проби от ДПЖ - изследване за Бруцелоза“
 • биофарм инженеринг.docx 2016-01-27

  Освобождаване на гаранция за изпълнение на "Биофарм инженеринг" АД