Дата: 26.06.2014
Номер: 611121


  • vh.20866.pdf 2014-12-10

    Информация за възстановени гаранции за участие на основание чл. 62, ал. 1 от ЗОП с предмет “ Изграждане и внедряване на информационна система за обслужване и автоматизиране на процесите по обработка на вноса на животински продукти и продукти от неживотински произход. Доставка на необходимите софтуерни лицензи и хардуер за изградената информационна система“ с рег.№ 611121/26.06.2014 г. в АОП както следва: ДЗЗД Консорциум „Прокон“, Обединение „Инфо систем солюшънс“, „Индекс България“ ООД и „Бул Ес Ай“ ООД.
  • Payments-Dog_139_17.11.2014.doc 2014-12-18

    Информация за изплатени средства по договор № 139/17.11.2014 г. с предмет “Изграждане и внедряване на информационна система за обслужване и автоматизиране на процесите по обработка на вноса на животински продукти и продукти от неживотински произход. Доставка на необходимите софтуерни лицензи и хардуер за изградената информационна система.” по проект „Изграждане и внедряване на информационна система на БАБХ за обслужване и автоматизиране на процесите по обработка на вноса на животински продукти и продукти от неживотински произход” с рег. № 611121/26.06.2014 г. в АОП
  • 2.4. Плащания по договор 139_17.11.2014 г.doc 2015-04-17

    Информация за изплатени средства по договор № 139/17.11.2014 г.