Дата: 24.07.2014
Номер: 616459


  • vh.20867.pdf 2014-12-10

    Информация за възстановена гаранция за изпълнение на основание чл. 63 от ЗОП, във връзка с чл. 3, ал. 4 от договор по обществена поръчка № 109 от 14.08.2014 г с предмет „Строително – ремонтни работи на покрив на административна сграда на структурно поделение на БАБХ“ с рег.№ 616459/24.07.2014 г. в АОП. - „Нанел“ ЕООД