Дата: 08.12.2014
Номер: 636954


 • Обява.pdf 2015-01-05

  Обява за отваряне на постъпилите оферти по процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на инактивирана моновалентна ваксина серотип-4 против болестта "син език" по преживните животни"
 • Протокол 12.01.2014г.0001.pdf 2015-01-12

  Протокол № 1/12.01.2015г. от работата на комисията по отваряне на офертите за участие в процедура на договаряне без обявление по ЗОП и разглеждане на документите в плик №1 за съответствие с критериите за подбор, поставени от Възложителя;
 • Обява.pdf 2015-01-28

  Обява за отваряне на ценови оферти и провеждане на договаряне с поканените участници по процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на инактивирана моновалентна ваксина серотип-4 против болестта „син език“ по преживните животни“
 • Протокол 2 от 20.01.2015 г.pdf 2015-02-02

  Протокол № 2 от 20.01.2015 г.
 • Решение № АКТ-74-28.01.2015.pdf 2015-02-02

  Решение № АКТ-74-28.01.2015 на КЗК
 • doklad.pdf 2015-02-02

  Доклад на комисията
 • Решение РД11-190 от 02.02.2015 г.pdf 2015-02-03

  Решение № РД 11-190/02.02.2015 г. за прекратяване на обществената поръчка
 • Решение за прекратяване.pdf 2015-02-03

  Решение № РД 11-190/02.02.2015 г. за прекратяване на обществената поръчка във формата на РОП
 • ASKLEP1.pdf 2015-02-02

  Протокол за провеждане на договаряне с участника „Асклеп - фарма“ ООД
 • ХЮВЕФАРМА1.pdf 2015-02-02

  Протокол за провеждане на договаряне с участника „ХЮВЕФАРМА“ АД
 • vh.3605.pdf 2015-02-27

  “АСКЛЕП ФАРМА“ ЕООД.- освобождаване на гаранция за участие
 • vh.3971.pdf 2015-03-10

  ХЮВЕФАРМА“ЕАД.- освобождаване на гаранция за участие
 • ЗОЕТИС ЛЮКСЕМБУРГ ПИСМО.docx 2015-07-23

  Освобождаване на гаранция за участие на „ЗОЕТИС ЛЮКСЕМБУРГ ХОЛДИНГ САРЛ“