Номер: ID 9043923 „Изследвания на проби храни за съдържание на замърсители, добавки, материали и предмети, предназначени за контакт с храни и за храни, обработени с йонизиращи лъчения, за целите на официалния контрол на Българска агенция по безопасност на храните“, включваща 4 (четири) обособени позиции, както следва: Обособена Позиция № 1: „Изследване на храни по показател синтетични оцветители/багрила – хроматографски метод”; Обособена Позиция № 2: „Изследване на показател специфична миграция на формалдехид от пластмасови изделия“; Обособена Позиция № 3: „Изследване на сухи храни за кърмачета на възраст под 6 месеца по показатели: Salmonella species в 25,0 g.; Cronobacter/Enterobacter sakazakii в 10,0 g; Listeria monocytogenes в 25,0 g.”; Обособена Позиция № 4: „Изследване на храни, обработени с йонизиращи лъчения, скрининг и/или количествен метод”.

16.07.2015

Още
 Номер 9041483:Обществена поръчка по реда на Глава осма „а“ от ЗОП ПРЕДМЕТ: „Изследвания на храни за съдържание на замърсители, добавки, пестицидни остатъци, ГМО, материали и предмети, предназначени за контакт с храни и за храни, обработени с йонизиращи лъчения, взети за целите на официалния контрол на Българската агенция по безопасност на храните“, включваща 16 (шестнадесет) обособени позиции, както следва: Обособена Позиция № 1: „Изследване на храни по показател синтетични оцветители/багрила - скрининг метод”; Обособена Позиция № 2: „Изследване на храни по показател синтетични оцветители/багрила – хроматографски метод”; Обособена Позиция № 3: „Изследване на храни по показател добавки (консерванти и/или подсладители) – хроматографски метод”; Обособена Позиция № 4: „Изследване на показател обща миграция на остатъчни нискомолекулярни вещества от материали и предмети от пластмаса, предназначени за контакт с храни – физикохимичен метод”; Обособена Позиция № 5: „Изследване на показател миграция на тежки метали (олово и кадмий) от керамични съдове, чрез атомно абсорбционна спектрометрия (AAS)”; Обособена Позиция № 6: „Изследване на показател специфична миграция на меламин от пластмасови изделия“; Обособена Позиция № 7: „Изследване на показател специфична миграция на формалдехид от пластмасови изделия“; Обособена Позиция № 8: „Изследване на храни по показател генетично модифицирани организми (ГМО) – скрининг метод и/или идентификация и количествено определяне”; Обособена Позиция № 9: „Изследване на храни по показател пестицидни остатъци - хроматографски метод” ; Обособена Позиция № 10: „Изследване на храни по показател Диоксини и Диоксиноподобни полихлорирани бифенили (РCBs) – хроматографски метод”; Обособена Позиция № 11: „Изследване на храни по показател полициклични ароматни хидрокарбони -хроматографски метод”; Обособена Позиция № 12: „Изследване на храни по показател неорганичен калай – спектрофотометричен метод”; Обособена Позиция № 13: „Изследване на храни за кърмачета и малки деца по показател тежки метали (олово и/или кадмий) – атомно абсорбционен метод"; Обособена Позиция № 14: „Изследване на сухи храни за кърмачета на възраст под 6 месеца по показатели: Salmonella species в 25,0 g.; Cronobacter/Enterobacter sakazakii в 10,0 g; Listeria monocytogenes в 25,0 g.” ; Обособена Позиция № 15: „Изследване на храни, обработени с йонизиращи лъчения, скрининг и/или количествен метод” ; Обособена Позиция № 16: „Изследване на храни за наличие на хепатитен вирус А и Nov – норовируси“.

05.05.2015

Още
 Номер: 02378-2015-0007 Рамково споразумение с предмет „Събиране, транспортиране и обезвреждане на умрели животни и странични животински продукти, добити при клане на животни, отглеждани в обекти само за лични нужди”, за срок от 3 (три) години, с 3 (три) обособени позиции, както следва: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1, обхваща обслужването на територията на 10 административни области – Варна, Добрич, Бургас, Ямбол, Хасково, Кърджали, Смолян, Пазарджик, Пловдив и Благоевград. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2, обхваща обслужването на територията на 10 административни области – Шумен, Разград, Силистра, Русе, Търговище, Велико Търново, Стара Загора, Сливен, Плевен и Габрово. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3, обхваща обслужването на територията на 8 административни области – Ловеч, Враца, Монтана, Видин, Софийска област, София град, Перник и Кюстендил.

09.04.2015

Още