Номер: 02378-2015-0013 „Извършване на дейности по информация и публичност и организиране на публични мероприятия“, включваща 2 (две) обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: Извършване на дейности по информация и публичност и организиране на публични мероприятия по проект „Изграждане на националните електронни регистри за храни от животински произход, храни от неживотински произход и на предприятията за странични животински продукти. Внедряване на нови електронни административни услуги, свързани с използването на разработените регистри”; Обособена позиция № 2: Извършване на дейности по информация и публичност по проект „Изграждане на националния електронен регистър на обектите за обществено хранене и търговия на дребно с храни. Внедряване на нови електронни административни услуги, свързани с използването на разработения регистър“

21.10.2015

Още