Номер: 02378-2015-0013 „Извършване на дейности по информация и публичност и организиране на публични мероприятия“, включваща 2 (две) обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: Извършване на дейности по информация и публичност и организиране на публични мероприятия по проект „Изграждане на националните електронни регистри за храни от животински произход, храни от неживотински произход и на предприятията за странични животински продукти. Внедряване на нови електронни административни услуги, свързани с използването на разработените регистри”; Обособена позиция № 2: Извършване на дейности по информация и публичност по проект „Изграждане на националния електронен регистър на обектите за обществено хранене и търговия на дребно с храни. Внедряване на нови електронни административни услуги, свързани с използването на разработения регистър“

21.10.2015

Още
 Номер: ID 9043923 „Изследвания на проби храни за съдържание на замърсители, добавки, материали и предмети, предназначени за контакт с храни и за храни, обработени с йонизиращи лъчения, за целите на официалния контрол на Българска агенция по безопасност на храните“, включваща 4 (четири) обособени позиции, както следва: Обособена Позиция № 1: „Изследване на храни по показател синтетични оцветители/багрила – хроматографски метод”; Обособена Позиция № 2: „Изследване на показател специфична миграция на формалдехид от пластмасови изделия“; Обособена Позиция № 3: „Изследване на сухи храни за кърмачета на възраст под 6 месеца по показатели: Salmonella species в 25,0 g.; Cronobacter/Enterobacter sakazakii в 10,0 g; Listeria monocytogenes в 25,0 g.”; Обособена Позиция № 4: „Изследване на храни, обработени с йонизиращи лъчения, скрининг и/или количествен метод”.

16.07.2015

Още