Номер: ID 9043923 „Изследвания на проби храни за съдържание на замърсители, добавки, материали и предмети, предназначени за контакт с храни и за храни, обработени с йонизиращи лъчения, за целите на официалния контрол на Българска агенция по безопасност на храните“, включваща 4 (четири) обособени позиции, както следва: Обособена Позиция № 1: „Изследване на храни по показател синтетични оцветители/багрила – хроматографски метод”; Обособена Позиция № 2: „Изследване на показател специфична миграция на формалдехид от пластмасови изделия“; Обособена Позиция № 3: „Изследване на сухи храни за кърмачета на възраст под 6 месеца по показатели: Salmonella species в 25,0 g.; Cronobacter/Enterobacter sakazakii в 10,0 g; Listeria monocytogenes в 25,0 g.”; Обособена Позиция № 4: „Изследване на храни, обработени с йонизиращи лъчения, скрининг и/или количествен метод”.

16.07.2015

Още