Номер: 02378-2015-0013 „Извършване на дейности по информация и публичност и организиране на публични мероприятия“, включваща 2 (две) обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: Извършване на дейности по информация и публичност и организиране на публични мероприятия по проект „Изграждане на националните електронни регистри за храни от животински произход, храни от неживотински произход и на предприятията за странични животински продукти. Внедряване на нови електронни административни услуги, свързани с използването на разработените регистри”; Обособена позиция № 2: Извършване на дейности по информация и публичност по проект „Изграждане на националния електронен регистър на обектите за обществено хранене и търговия на дребно с храни. Внедряване на нови електронни административни услуги, свързани с използването на разработения регистър“

21.10.2015

Още
 Номер: 02378-2015-0007 Рамково споразумение с предмет „Събиране, транспортиране и обезвреждане на умрели животни и странични животински продукти, добити при клане на животни, отглеждани в обекти само за лични нужди”, за срок от 3 (три) години, с 3 (три) обособени позиции, както следва: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1, обхваща обслужването на територията на 10 административни области – Варна, Добрич, Бургас, Ямбол, Хасково, Кърджали, Смолян, Пазарджик, Пловдив и Благоевград. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2, обхваща обслужването на територията на 10 административни области – Шумен, Разград, Силистра, Русе, Търговище, Велико Търново, Стара Загора, Сливен, Плевен и Габрово. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3, обхваща обслужването на територията на 8 административни области – Ловеч, Враца, Монтана, Видин, Софийска област, София град, Перник и Кюстендил.

09.04.2015

Още