Дата: 05.07.2017
Номер: ID 9065971


  • obava2.pdf 2017-07-05

    ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП за допълнение на срок
  • zapoved.pdf 2017-07-07

    Заповед за назначаване на комисия и отваряне на оферти
  • Doklad.pdf 2017-07-17

    Доклад по чл.103, ал. 3 от ЗОП за разглеждане, оценка и класиране на офертите