Дата: 05.11.2014
Номер: 02378-2014-0031; ID: 632022


 • Docum.docx 2014-11-05

  Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изграждане и внедряване на информационна система за автоматизиране на работата на регистрите, свързани с продукти за растителна защита и торове и автоматизиране на процесите по публикуване и извличане на информация от тях
 • Zapoved_RD11-1739.pdf 2014-11-05

  Заповед РД11-1739/04-11-2014 г. за откриване на процедурата
 • Reshenie_AOP_RD11-1739.pdf 2014-11-05

  Решение
 • Notice_RD11-1739.pdf 2014-11-05

  Обявление
 • Raziasnenie_27-11-2014.pdf 2014-11-27

  Разяснение (№ 6760/27-11-2014) по обществена поръчка с предмет: „Изграждане и внедряване на информационна система за автоматизиране на работата на регистрите, свързани с продукти за растителна защита и торове и автоматизиране на процесите по публикуване и извличане на информация от тях“.
 • PK-AK-65_2_Doklad_P (1).doc 2014-12-12

  Доклад изх. № ПК-АК-65/12.11.2014 г., издаден от АОП.
 • РЕШЕНИЕ.pdf 2014-12-12

  Решение № РД11-1985/10.12.2014 г. на заместник изпълнителния директор на БАБХ за прекратяване на обществена поръчка с предмет: „Изграждане и внедряване на информационна система за автоматизиране на работата на регистрите, свързани с продукти за растителна защита и торове и автоматизиране на процесите по публикуване и извличане на информация от тях“, по проект „Подобряване на административното обслужване в Българската агенция по безопасност на храните на гражданите и бизнеса чрез разработване и осигуряване на електронни услуги и публичен достъп до електронните регистри на БАБХ”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд, съгласно договор с рег. № 13-31-3 от 12.06.2014 г. за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, бюджетна линия: BG051PO002/13/3.1-09. – 11.12.2014 г.