Дата: 17.08.2016
Номер: Номер: 05317-2016-0001


 • Решение за откриване на процедура.pdf 2016-08-19

  Решение за откриване на процедура
 • Обявление за поръчка.pdf 2016-08-19

  Обявление за поръчка
 • Документация за участие в процедурата и приложенията към нея.zip 2016-08-19

  Документация за участие в процедурата и приложенията към нея (архивирана папка, съдържаща следните документи: • Документация за участие в процедурата; • Приложение № 2 Техническо предложение; • Приложения от №2.1 до №2.18-към Технически предложения по обособени позиции. • Приложение № 3 Ценово предложение; • Приложение № 4 Проект на договор; • Приложение № 5 ЕЕДОП; • Приложение № 6 Декларация по ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС; • Приложение № 7 Декларация за съгласие с клаузите на проекто-договора; • Приложение № 8 Декларация за срока на валидност на офертата; • Приложение № 9 Декларация за спазени задълженията за данъци и осигуровки; • Приложение № 10 Декларация за липса на свързаност с друг участник; • Приложение № 11 Банкова гаранция за изпълнение. • Приложения №1.1до№1.18-Технически спецификации (подпапка, съдържаща следните документи: - Приложение № 1.1 ТС Позиция №1; - Приложение № 1.2 ТС Позиция №2; - Приложение № 1.3 ТС Позиция №3; - Приложение № 1.4 ТС Позиция №4; - Приложение № 1.5 ТС Позиция №5; - Приложение № 1.6 ТС Позиция №6; - Приложение № 1.7 ТС Позиция №7; - Приложение № 1.8 ТС Позиция №8; - Приложение № 1.9 ТС Позиция №9; - Приложение № 1.10 ТС Позиция №10; - Приложение № 1.11 ТС Позиция №11; - Приложение № 1.12 ТС Позиция №12; - Приложение № 1.13 ТС Позиция №13; - Приложение № 1.14 ТС Позиция №14; - Приложение № 1.15 ТС Позиция №15; - Приложение № 1.16 ТС Позиция №16; - Приложение № 1.17 ТС Позиция №17; - Приложение № 1.18 ТС Позиция №18)
 • 09 September, 2016_Razqsneniq chl. 33, al 2 ot ZOP (2).pdf 2016-09-09

  Разяснения по чл.33, ал.2 от ЗОП
 • 20 September, 2016 Разяснения №2 по чл. 33, ал.2 от ЗОП.pdf 2016-09-20

  Разяснение №2 по чл.33, ал.2 от ЗОП
 • Обявление за възложена поръчка.pdf 2016-11-10

  Обявление за възложена поръчка
 • Обявление за възложена поръчка.pdf 2016-12-12

  Обявление за възложена поръчка
 • Dogovori ZOP_2016.zip 2016-12-12

  Договори за възлагане на обществената поръчка и приложенията към тях
 • Dogovor-ZOP 001.pdf 2016-12-29

  Обявление за приключване на договор №ЗОП-001 за позиция №5
 • Dogovor-ZOP 002.pdf 2016-12-29

  Обявление за приключване на договор №ЗОП-002 за позиция №1
 • Dogovor-ZOP 003.pdf 2016-12-29

  Обявление за приключване на договор №ЗОП-003 за позиция №4
 • Dogovor-ZOP 004.pdf 2016-12-29

  Обявление за приключване на договор №ЗОП-004 за позиция №16
 • Dogovor-ZOP 005.pdf 2016-12-29

  Обявление за приключване на договор №ЗОП-005 за позиция №17
 • Dogovor-ZOP 006.pdf 2016-12-29

  Обявление за приключване на договор №ЗОП-006 за позиция №18
 • Dogovor-ZOP 007.pdf 2016-12-29

  Обявление за приключване на договор №ЗОП-007 за позиция №11
 • Dogovor-ZOP 008.pdf 2016-12-29

  Обявление за приключване на договор №ЗОП-008 за позиция №13
 • Dogovor-ZOP 009.pdf 2016-12-29

  Обявление за приключване на договор №ЗОП-009 за позиция №8
 • Dogovor-ZOP 010.pdf 2016-12-29

  Обявление за приключване на договор №ЗОП-010 за позиция №9
 • Dogovor-ZOP 011.pdf 2016-12-29

  Обявление за приключване на договор №ЗОП-011 за позиция №2
 • Dogovor-ZOP 012.pdf 2016-12-29

  Обявление за приключване на договор №ЗОП-012 за позиция №12
 • Dogovor-ZOP 013.pdf 2016-12-29

  Обявление за приключване на договор №ЗОП-013 за позиция №14
 • Dogovor-ZOP 014.pdf 2016-12-29

  Обявление за приключване на договор №ЗОП-014 за позиция №15