Дата: 17.11.2014
Номер: ID 9036122
Процедура: Процедура по ЗОП

Срок за подаване на оферти до 17:00 ч. на 26.11.2014 г.

 • Zap_RD11-1822.pdf 2014-11-17

  Заповед
 • Doc_RD11-1822.doc 2014-11-17

  Документация към публична покана за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава осма „а“ от ЗОП
 • Tech_RD11-1822.docx 2014-11-17

  Техническа спецификация
 • Prot_Antivir~2014-12-02.pdf 2014-12-02

  Протокол на комисия назначена със заповед № РД 11-1892 / 27.11.2014 г., за получаването, разглеждането и оценката на офертите и класирането на участниците
 • 2.5. Плащания по договор 144-11.12.2014 г.doc 2015-01-20

  Информация за изплатени средства по договор № 144/11.12.2014 г. с предмет “Доставка на 1000 /хиляда/ броя лицензи за антивирусен софтуер Symantec Protection Suite Enterprise Edition за нуждите на БАБХ и областните дирекции”
 • Dogovor.pdf 2015-01-22

  Договор № 144 / 11.12.2014 г. сключен между БАБХ и „ТИМЕКС БГ“ ООД